Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 032-04/2010-23

Datum:  13/9-2012

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/2001 in 79/2001) in 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 31/98)

 

sklicujem

15. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRŽIČ,

 

ki bo v četrtek, dne 27/9-2012, ob 17, uri

v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

 

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14/6-2012,

2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 14. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, (gradivo)

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012, (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

5. Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Tržič, (gradivo)

6. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Ur.l. RS, št. 4/11-UPB, 46/11-popr.), (gradivo)

7. Predlog Statuta Občine Tržič (gradivo boste prejeli naknadno - glej opombo),

8. Prodaja:

a.) Prodaja stanovanja na naslovu Deteljica 3,

b.) Prodaja stanovanja na naslovu Ravne 6,

c.) Prodaja stanovanja na naslovu Ravne 9,

d.) Prodaja zemljišč pare. št. 702/22, 702/51 in 702/52, vse k.o. Leše,

e.) Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča pare. št. 537/9 k.o. Križe

9. Ukinitev statusa javnega dobra, (gradivo)

10. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter vknjižba lastninske pravice v korist Občine Tržič, (gradivo 1, 2, 3)

11. Brezplačen prenos nepremičnin pare. št. 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11 in 120/12, vse k.o. Bistrica (pripadajoče zemljišče k večstanovanjskim stavbam v naselju Zelenica), (gradivo)

12. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok, (gradivo)

13. Predlog sklepa o subvencionirani ceni omrežnine pri čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstvo, (gradivo)

14. Komunala Tržič - Poročilo o poslovanju za leto 2011 (gradivo ste prejeli na prejšnji seji),

15. Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (gradivo ste prejeli na prejšnji seji),

16. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Trg svobode 10 v najem, (gradivo)

17. KMVVI - Kadrovske zadeve (gradivo boste prejeli na seji) (gradivo 1, 2, 3)

 

 

Opomba:

Predlog Statuta je bil poslan v pregled na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Gradivo boste prejeli naknadno, ko bo dokončno pripravljeno.

 

Vabljeni:

- občinski svetniki,

- Drago Zadnikar, direktor občinske uprave,

- Jasna Kavčič, vodja Urada za urejanje prostora,

- Marjeta Maček, vodja Urada za finance,

- mag. Mojca Aljančič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti,

- Sebastjan Zupane, direktor Komunale Tržič,

- predsedniki krajevnih skupnosti,

- člani nadzornega odbora,

- pripravljavci gradiv in

- mediji.
 

mag. Borut Sajovic

župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor