Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Storitve Občine Zavrč za občanke in občane: prva spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtorja:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, Grega Horvat

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o cestah /ZCes-1/

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije /ZGMRS/

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij /ZIKS-1/

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/

Zakon o javnih financah /ZJF/

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Zakon o referndumu in ljudski iniciativi /ZRLI/

Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o tujcih /ZTuj-2/

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Več informacij

V Uradnem listu RS, št. 22/2018 ne spreglejte:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu /ZKme-1E/

V Uradnem listu RS, št. 21/2018 ne spreglejte:
Zakon o nevladnih organizacijah /ZNOrg/

V Uradnem listu RS, št. 19/2018 ne spreglejte:
Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje očinskih nalog

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/:

Odlok o ustanovitvi sveta koncedentov (61. člen ZLS)

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic (javnega podjetja, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda (61. člen ZLS)

 

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih (27. člen ZIO-1)

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/:

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (3. člen ZPPDej)

Odlok o pokopališkem redu (4. člen ZPPDdej)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS)

Sklep o določitvi višine grobnine v občini (34. člen ZPPDej)

Sklep o opustitvi pokopališča (52. člen ZPPDej)

Sklep o določitvi kraja, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

 

Založba Lex localis:

 

Revija Lex localis:

 

Mnenja, študije, ekspertize

Knjiga:

Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter poslovanja občine): osma spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtor:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, 

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

V reviji Lex localis - Journal of Local Self-Government, letnik 16, številka 1, Januar 2018 lahko preberete naslednje prispevke:

Birds of a Feather or by Note? Ideological Nationalization of Local Electoral Manifestos in Belgium

Nicolas Van de Voorde, Nicolas Bouteca, Tom Schamp, Kristof Steyvers

Reform of Local Self-government in Serbia – Internal Legal Framework and EU Integration

Marko Stankovic, Bojan Milisavljević

County Democratic Institutions and County Government Size: Which Factors in County Democratic Institutions Influence County Government Size?

Ki Woong Cho, Ralph Brower, Muhammad Shakil Ahmad

Financial Sustainability of Municipalities and Local Governments in Small-Sized Cities; a Case of Shabestar Municipality

Mehran Hajilou, Mohammad Mirehei, Sohrab Amirian, Mehdi Pilehvar

Limited Fiscal Autonomy of Croatian Large Cities

Dubravka Jurlina Alibegović, Sabina Hodžić, Emira Bečić

Municipalization as Debureaucratization: Municipal Reform Movement in Nineteenth Century

Diego Barría Traverso

 

več informacij

 

Zadnja dodana strokovna mnenja, študije, ekspertize:

 

Analiza organiziranosti negospodarskih javnih služb v Občini Lovrenc na Pohorju

Analiza organiziranosti gospodarskih javnih služb v Občini Lovrenc na Pohorju

Potrebna večina za sprejem odločitvbe v postopku sprejemanja Statuta Občine Ravne na Koroškem
Snemanje sej Občinskega sveta Občine Gorišnice oz. delovnih teles občinskega sveta s strani občinskega svetnika

Ustanovitev vaške skupnosti na območju Občine Mislinja - pravno mnenje

 

Uporabniki Portala Lex localis lahko naročijo pripravo stroovnega mnenja, študije s področja pristojnosti občin in izvajalcev občinskih javnih služb. Strokovna mnenja, študije in ekspertize se objavljajo na Portalu Lex localis in so dostopna vsem uporabnikom portala.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor