Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU OD 01.05.2017 DO 31.12.2017

 

I.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju, v obdobju od 01.05.2017 do 31.12.2017, subvencionirala v naslednji višini:

 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo

 

Subvencija cene  izvajanje storitev oskrba s pitno vodo

%

Znesek subvencije v EUR brez DDV/m3

Znesek subvencije v EUR z DDV/m3

Predvidena količina storitve v m3

Subvencija cene storitve v EUR z DDV od 01.05.2017 do 31.12.2017

 

44,60

0,2610

0,2858

90.000,00

17.148,00

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo

 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo

%

Znesek subvencije brez DDV/mes.

Znesek subvencije z DDV

ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

SUBVENCIJACENA OMREŽNINE od 01.05.2017 do 31.12.2017

EUR z DDV

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMREŽNINE

 

 

Priključek DN ≤ 20

1,00

82,32

4,8572

5,3187

712

30.295,32

Priključek <20  DN < 40

3,00

91,04

16,1156

17,6466

52

7.340,99

Priključek 40 ≤ DN < 50

10,00

84,44

49,8238

54,5571

7

3.055,20

Priključek 50 ≤ DN < 65

15,00

86,80

76,8221

84,1202

2

1.345,92

Priključek 65 ≤ DN < 80

30,00

93,40

165,3284

181,0346

0

0,00

Priključek 80 ≤ DN < 100

50,00

95,19

280,8331

307,5123

0

0,00

Priključek 100 ≤ DN < 150

100,00

76,36

450,5320

493,3326

0

0,00

Priključek DN ≤ 150

200,00

76,36

901,0741

986,6762

0

0,00

 

 

 

 

 

 

42.037,43

 

II.

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2017 do 31.12.2017.

 

III.

Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017, le za gospodinjstva oziroma druge uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

 

IV.

Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju.

 

V.

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe Župana.

 

VI.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 05. 2017 naprej.

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0026/2016 z dne 22.12.2016.

 

Številka: 0075-006/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor