Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju proračuna v RS za leti 2017 in 2018 in 17. in 105. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015 ) je Občinski svet  Občine Prevalje na nadaljevanju 20.  redne seje dne 7.2.2017 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU

OBČINE PREVALJE ZA LETO 2017

 

1.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino PREVALJE za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.       Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov .

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

10.068.924,09

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.151.170,16

70 DAVČNI PRIHODKI

4.495.390,63

     700 Davki na dohodek in dobiček

3.541.111,00

     703 Davki na premoženje

664.279,00

     704 Domači davki na blago in storitve

290.000,63

71 NEDAVČNI PRIHODKI

655.779,53

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

402.823,40

     711 Takse in pristojbine

4.500,00

     712 Denarne kazni

3.190,00

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

50,00

     714 Drugi nedavčni prihodki

245.216,13

72 KAPITALSKI PRIHODKI

325.811,60

     720 Prihodki od osnovnih sredstev

0,00

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

325.811,60

73 DONACIJE

172.495,48

     730 Prejete donacije  iz domačih virov

172.495,48

74 TRANSFERNI PRIHODKI

4.419.446,85

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

500.964,85

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

3.918.482,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.969.723,52

40 TEKOČI ODHODKI

2.097.574,05

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

329.120,01

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

57.724,89

     402 Izdatki za blago in storitve

1.612.146,46

     403 Plačila domačih obresti

24.749,53

     409 Rezerve

73.833,16

41 TEKOČI TRANSFERI

2.121.623,93

    410 Subvencije

3.500,00

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.262.214,20

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

177.214,44

    413 Drugi tekoči domači transferi

678.695,29

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.384.701,45

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.384.701,45

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

365.824,09

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

9.000,00

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

356.824,09

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-900.799,43

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

      750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

7.500,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

-7.500,00

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

517.568,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

228.638,20

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

288.929,80

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-619.369,63

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016

619.403,58

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.       Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta .

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe. Odredbodajalec proračuna je župan.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.    prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012 ),

2.    prihodki komunalnega prispevka,

3.    prihodki za podeljeno stavbno pravico,

3     prihodki od okoljske takse za obremenjevanje voda,

4.    prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja,

5.    prihodki od najemnin javne komunalne infrastrukture,

6.    namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe,

7.    prispevki investitorjev in soinvestitorjev,

8.    prihodki od  turistične takse,

9.    prihodki od donacij,

10.   odškodnine iz naslova zavarovanj,

11.   prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega  premoženja,

12.   prihodki iz naslova najemnin za stanovanja,  

13.   pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in

14.   namenski prejemki ožjih delov občin

15.   prihodki koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med  glavnimi programi, v okviru področja proračunske porabe  odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2017 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30 %  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.    v letu 2018 80 % navedenih pravic porabe in

2.    v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ) lahko spreminja vrednost in ustrezen naziv za prijavo projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1.    poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 55.000,00 EUR

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 55.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.    Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.

 

5.           Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za  leto 2017 lahko zadolži za investicije v višini 407.000 EUR.

Prav tako se lahko občina v letu 2017 zadolži pri državnem proračunu  za  sredstva v višini 110.568 EUR za investicijo Obnova LC Suhi vrh.

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

·       začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

·       najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

·       varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

Občina lahko v letu 2017 da poroštvo za izpolnitev obveznosti Javnemu komunalnemu podjetju Prevalje v višini 50.000 EUR za obdobje 5 let.

 

6.       Prehodne in končne določbe

 

11. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2018 če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

12. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu  slovenskih občin.

Številka: 4100-0004/2016-15

Datum: 7. 2. 2017

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor