Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 5. in 18. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011, 16/2016) je Občinski svet Občine Mirna na 16. seji, dne 11.04.2017 sprejel

 

ODLOK

O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MIRNA

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

(namen)

(1) S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, pristojnosti, način in postopek podeljevanja ter oblika in grafična podoba priznanj Občine Mirna (v nadaljevanju: priznanja).

(2) Občina Mirna podeljuje priznanja posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, društvom in združenjem za posebne in izjemne dosežke na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela v Občini Mirna.

 

2. člen

(zagotavljanje sredstev)

(1) Občinski svet Občine Mirna z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezna finančna sredstva za izvedbo postopka podelitve priznanj.

 

3. člen

(kraj in čas podelitve)

(1) Priznanja podeljuje župan Občine Mirna praviloma vsako leto na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Mirna ali na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika 1. julija.

(2) Na priznanju, ki se podeljuje v skladu s tem odlokom, je upodobljen grb občine.

 

II.             Vrste priznanj

 

4. člen

(vrste priznanj)

(1) Priznanja Občine Mirna so:

·       častni občan Občine Mirna,

·       plaketa Občine Mirna,

·       zahvala Občine Mirna.

 

5. člen

(častni občan Občine Mirna)

(1) Naziv častni občan občine se lahko podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za tiste izjemne in trajne dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki so pomembno vplivali na razvoj, ugled in uveljavitev občine doma in po svetu.

Naziv častni občan Občine Mirna se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenikom in drugim, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine.

(2) Priznanje se podeljuje izjemoma.

(3) Častnemu občanu Občine Mirna se ob podelitvi naziva izroči listina, na kateri je napis »Častni občan Občine Mirna«. Na listino se napiše ime in priimek dobitnika, besedilo sklepa o podelitvi naziva s pisno utemeljitvijo ter datum podelitve naziva. Listina je vložena v modro mapo, na kateri je napis »Častni občan Občine Mirna« in odtisnjen grb občine v zlati barvi. K listini je priložen simbol častnega občana, ki je vložen v modro škatlo.

 

6. člen

(plaketa Občine Mirna)

(1) Plaketa Občine Mirna se podeljuje:

·       posameznikom za dolgoletno uspešno delo na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine;

·       podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine.

(2) V posameznem letu se lahko podeli največ ena (1) plaketa.

(3) Plaketa vsebuje listino na kateri je napis »Plaketa Občine Mirna«. Na listino se napiše ime in priimek dobitnika oziroma naziv pravne osebe, besedilo sklepa s pisno utemeljitvijo ter datum podelitve. Listina je vložena v modro mapo, na kateri je napis »Plaketa Občine Mirna« in odtisnjen srebrn grb občine. K listini je priložena plaketa  z odtisnjenim grbom občine srebrne barve,  ki je vložena v modro škatlo

 

7. člen

(zahvala Občine Mirna)

(1) Zahvala se lahko podeljuje posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz Občine Mirna za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in širšem prostoru.

(2) V posameznem letu se lahko podelijo največ tri zahvale.

(3) Zahvala je listina, na kateri je napis »Zahvala Občine Mirna«. Na zahvalo se napiše ime in priimek dobitnika, sklep in pisno utemeljitev o podelitvi zahvale ter datum podelitve. Zahvala je vložena v modro mapo, na kateri je napis »Zahvala Občine Mirna« in odtisnjen grb občine v beli barvi. Dobitnik prejme tudi simbolično protokolarno darilo, praviloma priponko z odtisnjenim grbom občine v modro beli barvi.

 

III.            Postopki za podelitev priznanj

 

8. člen

(imenovanje komisije za podelitev priznanj in javni poziv za predlaganje dobitnikov)

(1) Komisijo za podelitev priznanj, ki jo sestavlja pet (5) članov, se imenuje na podlagi določb poslovnika, ki ureja način dela OS. 

(2) Komisija enkrat letno, najkasneje do 15. aprila objavi javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj po tem odloku in pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta. Javni poziv se objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu   z rokom za vlaganje predlogov najmanj 30 dni.

(3) V javnem pozivu se natančneje določi način za podelitev priznanj, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani. Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno.

(4) Prispele predloge obravnava Komisija za podelitev priznanj, ki na podlagi razpisnih pogojev oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

9. člen

(vložitev pobud za podelitev priznanj)

(1) V primeru, da je za podelitev priznanja predlagan član komisije ali pravni subjekt, v katerem je član komisije zaposlen oziroma katerega član je, se mora član komisije izločiti iz odločanja o podelitvi priznanja sebi oziroma pravnemu subjektu.

(2) Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva z območja Občine Mirna. Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati:

·       ime in priimek oziroma naziv, točen naslov pobudnika,

·       ime in priimek oziroma naziv, točen naslov kandidata za priznanje,

·       soglasje za uporabo osebnih podatkov, če je kandidat fizična oseba,

·       izjavo, da kandidat soglaša s kandidaturo za priznanje/soglasje h kandidaturi za priznanje,

·       navedbo vrste priznanja,

·       podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Če pobudnik ne predloži vseh sestavin pobude, komisija pozove pobudnika na dopolnitev. Če pobudnik v roku ne dopolni pobude, se pobuda izloči iz nadaljnje obravnave.

(3) Člani komisije lahko tudi sami predlagajo kandidate po lastni presoji.

(4) Pobudo lahko poda tudi župan Občine Mirna.

(5) Priznanja se lahko podeljuje tudi posmrtno.

(6) Predlog za podelitev priznanja ni vezan na kraj dejanskega bivanja.

 

10. člen

(odvzem priznanja)

(1) Vsako podeljeno priznanje se lahko iz utemeljenih razlogov odvzame, če je bilo podeljeno v nasprotju s tem odlokom oziroma na podlagi neresničnih podatkov. Odvzem in vrnitev priznanja nista časovno omejena.

(2) O odvzemu priznanja odloča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju komisije za priznanja.

(3) Priznanje se odvzame tudi, če se prejemnik priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali če zavrne prejem priznanja.

 

11. člen

(evidenca podeljenih priznanjih)

(1) O podeljenih priznanjih po tem odloku se vodi evidenca. 

(2) Evidenca vsebuje zaporedno številko, vrsto priznanja, ime in priimek oziroma naziv dobitnika priznanja, ime oziroma naziv predlagatelja, številko in datum sklepa, ter kraj in datum podelitve. V evidenco se vloži tudi kopija posamezne listine.

(3) Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj izvaja občinska uprava, ki skrbi tudi za izdelavo priznanj, protokolarnih daril in evidenco iz prvega odstavka tega člena.

(4) Podatki o prejemniku in vrsti podeljenega priznanja se objavijo v sredstvih javnega obveščanja.

 

IV.           Končne določbe

 

12. člen

(veljavnost priznanj)

(1) Priznanja, podeljena občanom občine Mirna na podlagi Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06, 33/09, 42/12) do uveljavitve tega odloka, so izenačena s priznanji, podeljenimi po tem odloku.

 

13. člen

(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2017

Datum: 12. 4. 2017

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor