Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/09 in 70/2008 – ZVO 1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/12, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US in 14/2015 – ZUUJFO), in 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11), je Občinski svet Občine Šenčur  na svoji 22. seji, dne 27.09.2017 in 04.10.2017 sprejel

 

ODLOK O

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR

 

I.    Uvodne določbe

 

1.člen

(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014, 68/2015; v nadaljnjem besedilu: SDOPN).

 

2.člen

(vsebina sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)

(1) Predvidene SDOPN se nanašajo na izvedbena določila tekstualnega in grafičnega dela na kartah z zaporedno št. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 in 12 OPN Šenčur v merilu 1:5000 oziroma  na enote ali dele enot ter podenoti urejanja prostora z oznakami HO-02, HO-04, HO-05, HO-07, KE-08/12, KE-27/17, LU-01, OL-02, PR-04, PR-12, PR-13, SV-07, ŠE-02, ŠE-12, ŠE-17, ŠE-18, ŠE-31, ŠE-32, ŠE-34, ŠE-39, ŠE-41, ŠE-43, ŠE-50, ŠE-62, ŠE-68, ŠE-71, TR-02, TR-08, TR-10, TR-13, TR-15, VG-02, VG-04, VG-09, VI-01, VI-07, VI-08, VI-10, VI-11, VO-01, VO-04, ŠE-52/1, ŠE-52/2, ŠE-53/1, ŠE-53/2 ter parcele oziroma dele parcel 625/1, 629/3 k.o. Visoko, 179/1, 180, 346/1 in1007/4 k.o. Šenčur, 44/9, 46 in 53 k.o. Olševek ter 721/2 k.o. Luže.

 

II.   Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka

 

3.člen

(1) V prvem odstavku 3. člena se v 5. točki na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Dvojček je oblika strnjene stanovanjske gradnje.«.

(2) V prvem odstavku 3. člena se nadomesti 26. točka z naslednjim besedilom: »Mansarda (v nadaljevanju M) je prostor pod poševno streho, z višino kapnega zidu največ 1,20 m. Če je kapni zid višji, se mansarda šteje za etažo.«

(3) V prvem odstavku 3. člena se v celoti  izbriše 38. točka, vse nadaljnje se ustrezno preštevilčijo.

(4) V prvem odstavku 3. člena se za 20. točko doda nova 21. točka, ki se glasi: »Grajeno območje kmetije je območje, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo stavbe ali gospodarska poslopja kmetije, ki so med seboj povezana z dovozi, potmi in drugimi utrjenimi površinami, posamezna medsebojna oddaljenost takih stavb oziroma gospodarskih poslopij, ki so si najbližje, pa ne presega 30 m. Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se s premico povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije oziroma njihovih parcel objekta, če so te določene, ne glede na to ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.«. Sedanja 21. točka in vse naslednje se ustrezno preštevilčijo.

 

4.člen

(1) V 52. členu se dodata za drugim odstavkom dva nova odstavka, ostali se ustrezno preštevilčijo. Nova, tretji in četrti odstavek se glasita:

»(3) V posameznih območjih urejanja morajo površine, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati najmanj 70% vseh površin. Spremljajoče dejavnosti so možne ob upoštevanju te omejitve.

(4) Površine cestišč obstoječih kategoriziranih javnih cest prikazanih na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz stanja prostora« imajo status stavbnega zemljišča z namensko rabo PC-površine cest.«

(2) Na koncu 52. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:

»(10) Za gradnjo večstanovanjskega objekta z več kot štirimi stanovanji je potrebno izdelati OPPN.

(11) Za gradnjo skupine več kot 10 individualnih prostostoječih ali povezanih (vrstnih, atrijskih, verižnih) stanovanjskih hiš je potrebno izdelati OPPN.«

 

5.člen

Dopolni se zadnja alineja prvega odstavka 53. člena tako, da se glasi: »izravnava, oziroma nasutje kmetijskih zemljišč do max. višine 1 m, s čimer se ne sme zmanjšati kvaliteta kmetijskih zemljišč. Ostale kmetijske ureditve se izvajajo po veljavni zakonodaji.«

 

6.člen

Dopolni se zadnja alineja drugega odstavka 54. člena tako, da se glasi: »Na legalno zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja prostora, so dopustna samo nujna vzdrževalna dela in odstranitev objektov oziroma sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo, ter podrobnimi in posebnimi določbami tega odloka.«

 

7.člen

V 58. člen se nadomestijo prvi, tretji in deveti odstavek z novimi, ki se glasijo:

»(1) Nove manj zahtevne stavbe morajo biti, merjeno od gotovega zunanjega zidu oddaljene od meje sosednjih parcel najmanj 4 m in skrajna točka manj zahtevnega ter nezahtevnega in enostavnega objekta oddaljena minimalno 1,5 m od meje sosednjih parcel, če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov določeno drugače.

(3) Če so odmiki stavb od meja sosednjih parcel in stavb manjši od zgoraj določenih, je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov, ter ob soglasju soseda.

(9) Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje ali opornega zidu od cestnega sveta 0,5m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom. Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.«

 

8.člen

Na koncu 58. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »Manjši odmiki od zgoraj navedenih odmikov so dovoljeni ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«

 

9.člen

V četrtem odstavku 60. člena se nadomesti besedilo: »s še izraženim prepoznavnim kvalitetnim oblikovanjem« z novim besedilom »v katerih se nahaja zavarovano območje naselbinske dediščine ali neposredno nanj meji«

 

10.člen

V 60. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Prizidava objekta samo v kletni etaži ima praviloma ravno streho lahko obdelano tudi kot zelena streha. Vendar vidna površina plašča takšnega prizidka ne sme biti nad terenom za več kot 10% skupne površine plašča prizidka.«

 

11.člen

V 62. členu se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ  250,00 m in na katerih je lastnikom, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova trajna uporaba.«

 

12.člen

V prvem odstavku 63. člena se nadomesti razpredelnica za izračun potrebnega števila parkirnih mest glede na dejavnost z novo, ki se glasi: »

 

Namembnost objekta

Število parkirnih mest (PM)

Stanovanja in bivanje

 

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11221

Tri-in večstanovanjske stavbe

za stanovanje do 35m2 koristne stanovanjske površine

1 PM + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce

za stanovanje od 36m2 do 100m2 koristne stanovanjske površine

1,5 PM + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce

za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine

2 PM + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski domovi in ipd.)

1 PM/12 postelj

+ 5% za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (študentski domovi, internati)

1 PM/4 postelje

+ 5% za obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za posebne

namene (domovi za ostarele, varna hiša)

1 PM/5 postelj
+ 20% za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)

1 PM/stanovanje
+ 10% za obiskovalce

Poslovno trgovske dejavnosti

 

12201 Stavbe javne uprave

1 PM/40 m2 BTP

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)

1 PM/30 m2 BTP

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)

1 PM/35 m2 BTP

12301 Trgovski lokal
(trgovski lokal pod 100 m2)

1 PM/35 m2 BTP

Ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina med 100 in 500 m2)

1 PM/40 m2 BTP

ne manj kot 4 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1 PM/70 m2 BTP

ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)

1 PM/30 m2 BTP

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)

1 PM/25 m2 BTP

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)

1 PM/30 m2 BTP

12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)

1 PM/25 m2 BTP

12303 Bencinski servisi

1 PM/25 m2 prodajnih površin
ne manj kot 3PM

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne…)

1 PM/25 m2 BTP

ne manj kot 2 PM

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(avtopralnice)

3 PM/pralno mesto

Družbene dejavnosti

 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)

1 PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice

1 PM/60 m2 BTP

12620 Stavbe za hrambo arhivskih gradiv

1 PM/500 m2 BTP

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1 PM/10 sedežev

Športne dejavnosti

 

24110 Športna igrišča - stadion

1 PM/250 m2 BTP

od tega 20% PM za avtobuse

24110 Športna igrišča – igrišča za tenis

4 PM/igrišče

24110 Športna igrišča
(javna kopališča)

1 PM/110 m2 površine javnega kopališča

12650 Športne dvorane s prostori za gledalce

1 PM/30 m2 BTP

od tega 20% PM za avtobuse

12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)

1PM/20 m2 BTP

12650 Športne dvorane - kegljišče

4 PM/stezo

Posebne dejavnosti

 

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)

1 PM/3 sobo

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari

1 PM/4 sedeže + 1PM/tekoči meter točilnega pulta

ne manj kot 5PM

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)

1 PM/10 sob

Družbene dejavnosti

 

12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)

1 PM/10 postelj

12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)

1 PM/20 m2 BTP

ne manj kot 2 PM

12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)

1 PM/150 m2 BTP

ne manj kot 2 PM

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)

1 PM/učilnico

+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)

1,5 PM/učilnico

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za ovirane v razvoju)

1 PM/7 učencev

in dodatno 1

PM/oddelek za

kratkotrajno parkiranje

staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)

1 PM/25 m2 BTP

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)

2PM/oddelek +

1 PM/ oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev

Proizvodne dejavnosti

 

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12713 Stavbe za spravilo pridelka

1 PM/250 m2 BTP

minimalno 1 PM

12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)

1 PM/30 m2 BTP

ne manj kot 2 PM

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)

1 PM/60 m2 BTP

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča s strankami)

1 PM/150 m2 BTP

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez strank)

1 PM/250 m2 BTP

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)

1 PM/100 m2 BTP

12510 Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)

6 PM/popravljalno mesto

Drugo

 

24204 Pokopališča

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

1 PM/600 m2

ne manj kot 10 PM

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)

1 PM/600 m2

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (živalski vrt)

1 PM/600 m2

od tega 20% PM za avtobuse

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)

1 PM/100 m2

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)

1 PM/50 m2*

*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa

 

13.člen

V 64. členu se dopolni drugi odstavek z novo alinejo, ki se glasi: »strehe so praviloma ravne; dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP.«

 

14.člen

Drugi odstavek 65. člena se dopolni z novo alinejo, ki se glasi: »- na kmetijskem zemljiščih (K1 in K2),.«

 

15.člen

(1) V tretjem odstavku 66. člena se briše besedilo, ki se glasi »SSe« in besedilo »SSs«.

(2) V 66. členu se nadomesti osmi in deveti odstavek z novima, ki se glasita:

»(8) Parcelo objekta je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovati kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je parcelo objekta evidentirati v zemljiškem katastru oziroma predložiti potrdilo o oddanem zahtevku za uvedbo postopka evidentiranja parcele na GURS. Elaborat parcelacije mora vsebovati vse predpisane sestavine in podatke o novih mejah parcel, da bo GURS lahko izdal odločbo o evidentiranju parcelacije.

(9) Določila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za tiste parcele, ki jih v celoti obdajajo zazidane parcele obstoječih objektov ali parcele, na katerih gradnja objektov ni dovoljena (npr. kmetijska zemljišča, zelene površine, javna infrastruktura).«

 

16.člen

V četrtem odstavku 70. člena se za tabelo doda besedilo, ki se glasi:

»- Na podlagi omejitvenih ravnin letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, prikazanih na kartah Prikaza stanja prostora, veljajo naslednji pogoji po območjih omejitve v okolici letališča:

·       območje A: Za postavitev trajnih ali začasnih objektov na območju A je obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja pristojnega ministrstva za civilno letalstvo.

·       Območje B: Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega ministrstva za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, reklamnimi panoji, ipd.) presegajo nadmorsko višino 408 -m.n.m . ali pa njihova skupna višina presega 25 m.

·       Območje C (območje izven omejitvenih ravnin): Na območju izven omejitvenih ravnin letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega ministrstva za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih skupna višina presega 25m.

·       Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega ministrstva za civilno letalstvo oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«

 

17.člen

V 75. členu se nadomesti četrti odstavek z novima, ki se glasita: »Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:

·       decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;

·       soproizvodnja toplotne ali električne energije;

·       daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;

·       toplotne črpalke;

·       druge naprave in tehnološki sistemi, ki predstavljajo zadnje stanja tehnike in ki so skladne s tehnološkimi standardi in predpisi ter predpisi na področju varstva okolja.«.

 

18.člen

V 82. členu se nadomestita osmi in devetnajsti odstavek z novima, ki se glasita:

»(8) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine, ki so bila registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege je treba pridobiti tudi za poseg v EUP PR-05 ter druge posamezne EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za objekte in naprave za oglaševanje v vplivnih območjih registriranih enot dediščine s čimer se potrdi upoštevanje varstvenega režima, ki velja za vplivno območje. Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot določajo s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(19) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine. Posebno pozornost je treba posvetiti legi, gabaritom, materialom, vegetaciji ter splošnemu oblikovanju fasad in strešin.«

 

19.člen

V 85. členu se nadomesti prvi odstavek z novim, ki se glasi: » (1) Pri gradnji objektov,  urejanju površin ter obratovanju objektov je treba upoštevati določbe predpisov s področja varstva voda.«

 

20.člen

V 94. členu se nadomestijo prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek z novimi, ki se glasijo:

»(1)        Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.«

 

21.člen

V 96. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi: »Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov. Na območju obrambe, prikazanem v kartah Prikaz stanja prostora, je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za področje obrambe.«

 

22.člen

V 97. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah, v skladu z veljavno zakonodajo.«

 

23.člen

V 99. členu se nadomesti drugi odstavek, ter dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»(2) Za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki je vir sevanja, je potrebno izpolnjevati pogoje, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(3) Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja sta določeni I in II stopnja varstva pred sevanjem.

(4) I stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko poslovno – stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.

(5) II stopnja varstva pred sevanjem velja za II območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I območje.

(6) II stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.

(7) Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije električne energije se s projektnimi pogoji lahko predpišejo določene obveznosti in ravnanja investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo vplivala na varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja, med drugim je to lahko predložitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«

 

24.člen

V 100. členu se nadomestita prvi in drugi odstavek z novima odstavkoma, ki se glasita:

»(1) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje je za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.

(2) Namestitev novih obcestnih svetilk izven strnjenih območij naselij je treba omejiti na nujno potrebno. Uporabljajo se lahko samo svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji.«

 

25.člen

Dopolni se 101. člen z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:

»(2) Če leži načrtovani objekt južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske stavbe, mora biti razmik med robom kapi načrtovanega objekta in zunanjim zidom (fasado) obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 1,5 višine kapi načrtovanega objekta. V kolikor so spodnje etaže obstoječe stanovanjske stavbe pretežno namenjene drugi dejavnosti, se razmiki med objekti lahko zmanjšajo za skupno višino teh etaž. Načrtovani objekt leži južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječega objekta, če več kot polovica dolžine fasadnega oboda obstoječe stanovanjske stavbe leži znotraj območja, ki ga določata premici, ki potekata pod kotom ±45º od smeri severa, od točk skrajnih južnih, vzhodnih in zahodnih vogalov fasade novo predvidenega objekta.

(3) Drugi odstavek tega člena ne velja, kjer je prepoznavna strnjena struktura gradnje, kot so stara mestna in vaška jedra, oziroma ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«

 

26.člen

Drugi odstavek 102. člena se dopolni z novo alinejo, ki se glasi: »- gradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta,«

 

27.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SS stanovanjske površine« po posameznih členitvah namenskih rab,  nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Členitev podrobne namenske rabe

SSa

stanovanjske površine

SSe

prosto stoječa individualna gradnja

SSs

individualna strnjena gradnja

SSv

večstanovanjska gradnja

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

11100 enostanovanjska stavba,

11210 dvostanovanjska stavba,

11221 tri in več stanovanjske stavbe

12420 garažne stavbe

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas        

11100 enostanovanjska stavba,

11210 dvostanovanjska stavba,

12420 garažne stavbe

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas        

11100 enostanovanjska stavba,

11210 dvostanovanjska stavba,

12420 garažne stavbe

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas        

11221 tri in več stanovanjske stavbe

12420 garažne stavbe

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

28.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SS stanovanjske površine« v vrstici »maksimalni gabariti« nadomesti alineja, ki se glasi: »Podolgovat tloris min 1:1.4« z novo, ki se glasi: »Praviloma podolgovat tloris osnovnega kubusa v tlorisnem razmerju min 1:1.4. Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris«.

 

29.člen

V drugem. odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SS stanovanjske površine« v vrstici »strehe« nadomesti alineja, ki se glasi: »simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 38° do 45° stopinj« z novo, ki se glasi: »minimalno 60% manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho, naklona 38° do 45°, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali izjemoma drugače oblikovano streho; izjeme je potrebno strokovno utemeljiti. To določilo ne velja na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje;«.

 

30.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SK  površine podeželskega naselja, SKj vaško jedro in SP površine počitniških hiš« po posameznih členitvah namenskih rab,  nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako da se glasi: »

 

Podrobna namenska raba

SK

Površine podeželskega naselja

SKj

Vaško jedro

SP

Površine počitniških hiš

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

11100 enostanovanjska stavba

11221 dvostanovanjska stavba,

1121 tri in več stanovanjske stavbe,

12420 garažne stavbe,

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe

11100 enostanovanjska stavba

11221 dvostanovanjska stavba,

1121 tri in več stanovanjske stavbe,

12420 garažne stavbe,

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe

11100 enostanovanjska stavba

(počitniške hiše)

24110 športna igrišča (na prostem)

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas        

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

31.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SK  površine podeželskega naselja in SKj vaško jedro« v vrstici z naslovom »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo, ki se glasi: »parceli stavbe« z besedilom, ki se glasi: »grajenem območju kmetije«, ter pri podrobnejši namenski rabi »SP površine počitniških hiš« v vrstici z naslovom »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo, ki se glasi: »parceli stavbe« z besedilom, ki se glasi: »parceli objekta«.

 

32.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SK  površine podeželskega naselja, SKj vaško jedro in SP površine počitniških hiš« v vrstici »maksimalni gabariti« nadomesti alineja, ki se glasi: »Podolgovat tloris min 1:1.2« z novo, ki se glasi: »Praviloma podolgovat tloris osnovnega kubusa v tlorisnem razmerju min 1:1.2. Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris.«.

 

33.člen

V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SS stanovanjske površine« in razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »SK Površine podeželskega naselja« prva alineja v vrstici z naslovom »strehe«, ki se glasi: »- simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 38° do 45° stopinj;«, nadomesti z novo alinejo: »- minimalno 60% manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho, naklona 38° do 45°, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali izjemoma drugače oblikovano streho; izjeme je potrebno strokovno utemeljiti. To določilo ne velja na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje;«.

 

34.člen

V drugem odstavku 107. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti« nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

1121 dvostanovanjske stavbe

1122 tri in več stanovanjske stavbe

121 gostinske stavbe

122 upravne in pisarniške stavbe

123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12420 garažne stavbe

126 stavbe splošnega družbenega pomena

11222    Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11300    Stanovanjske stavbe za posebne namene

1272 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe

241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, Vrtec, otroška igrišča, druga odprta igrišča

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

35.člen

V 107. členu se pri namenski rabi »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti«, v vrstici »maksimalni gabariti« nadomesti alineja, ki se glasi: »Podolgovat tloris min 1:1.2« z novo, ki se glasi: »Praviloma podolgovat tloris osnovnega kubusa v tlorisnem razmerju min 1:1.2. Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris.«

 

36.člen

V 107. členu se nadomesti v razpredelnici z podrobnejšo namensko rabo »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti« alineja v vrstici z naslovom »strehe«, ki se glasi: »- simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 38° do 45° stopinj;«, z novima alinejama: »- minimalno 60% manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho, naklona 38° do 45°, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali izjemoma drugače oblikovano streho; izjeme je potrebno strokovno utemeljiti; - za objekte večjih tlorisnih dimenzij, nad 600m2 v največji etaži, so dovoljene ravne strehe, če niso v nasprotju z varstvenim režimom glede oblikovanja;«

 

37.člen

V drugem odstavku 107. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »CD Druga območja centralnih dejavnosti« po posameznih členitvah namenskih rab, nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Členitev podrobne namenske rabe

CDi

dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa

CDz

zdravstvena dejavnost

CDk

kulturna in verska dejavnosti

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

 

1263 stavbe za izobraževanje

11300    Stanovanjske stavbe za posebne namene

1262 muzeji in knjižnice,

vrtec

12420 garažne stavbe

241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

12640 stavbe za zdravstvo

12420 garažne stavbe

11222    Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11300    Stanovanjske stavbe za posebne namene

1261 stavbe za kulturo in razvedrilo

1262 muzeji in knjižnice

12420 garažne stavbe

1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

38.člen

V drugem odstavku 108. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »I – območja proizvodnih dejavnosti« po posameznih členitvah namenskih rab, nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Podrobna namenska raba

IG

Gospodarske cone

IK

Površine za kmetijsko proizvodnjo

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

124 postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

125 industrijske stavbe

12420 garažne stavbe (za potrebe cone)

12303 bencinski servisi

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe

125 industrijske stavbe, če služijo kmetijski proizvodnji

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

39.člen

V 108. členu se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »IG gospodarske cone« se v tabeli nadomesti v vrstici z naslovom »Zelene površine« nadomesti: »FZP=0,20« z novim tekstom, ki se glasi: »FZP=0,01«, ter dopolni vrstica z naslovom »Maksimalna dopustna izraba« tako, da se za tekstom:« ki se glasi: »Višina: 12m« doda tekst, ki se glasi: »oziroma do višine obstoječih objektov enake namembnosti«.

 

40.člen

V drugem odstavku 109. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »B – posebna območja« po posameznih členitvah namenskih rab, nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Podrobna namenska raba

BT

Površine za turizem

BC

Športni centri

BD

Površine drugih območij

 

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

121 gostinske stavbe

1261 stavbe za kulturo in razvedrilo

12650 športne dvorane

241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

12420 garažne stavbe (za potrebe cone)

 

12650 športne dvorane

241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

12112 gostilne, restavracije, točilnice

12420 garažne stavbe (za potrebe cone)

123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12112 gostilne, restavracije, točilnice

1261 stavbe za kulturo in razvedrilo

12650 športne dvorane

 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

12420 garažne stavbe (za potrebe cone)

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

41.člen

V drugem odstavku 110. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »Z - območja zelenih površin« po posameznih členitvah namenskih rab, nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Podrobnejša namenska raba

ZS

Površine za oddih, rekreacijo in šport

ZD

Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo

ZK

pokopališča

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

24110 športna igrišča

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (igrišča na prostem)

12722 pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

24204 pokopališča

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

42.člen

V drugem odstavku 111. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »O – območja okoljske infrastrukture« nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

2212 prenosni vodovodi in pripadajoči objekti

2222 distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti

2223 cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave

24203 odlagališča odpadkov

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

43.člen

V drugem odstavku 112. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »P – območja prometnih površin« nadomesti celotna vrstica z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« z novo tako, da se glasi: »

 

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih

211 ceste

212 železnice

214 mostovi, viadukti, predori, pregrade

124 stavbe za promet

12303 bencinski servisi

Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske  infrastrukture, objektov, ki so v javnem lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov ali delov objekta, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti in izhajajo iz dovoljenih spremljajočih dejavnosti. Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 ter splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka.

 

44.člen

V drugem odstavku 115. člena se v razpredelnici s podrobnejšo namensko rabo »K – kmetijska zemljišča« nadomesti celotna vrstica z naslovom »Dopustna dela in druge prostorske ureditve« z novo tako, da se glasi: »

 

Dopustna dela in druge prostorske ureditve

-   Agrarne operacije v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.

-   Ureditve za potrebe lova in ribolov (dopustne samo opazovalnice)

-   Vzdrževanje in odstranjevanje objektov.

-   Dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

-   Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja.

-   Gradnja občinske javne infrastrukture v skladu s točko l in m splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč.

-   Gradnja malih čistilnih naprav do 50PE.

-   Dopustne so gradnje in ureditve, skladne z ZKZ.

-   Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.

 

45.člen

V drugem odstavku 120. člena se nadomesti beseda »Dopustni« z besedo »Dopustne«, ter nadomesti tretja alineja z novo tako, da se glasi: »-Posegi in gradnje na parceli legalno zgrajenega objekta ali predhodno porušenega legalno zgrajenega objekta (nadomestna gradnja)«.

 

46.člen

V celoti se nadomesti priloga 1 z novo prilogo 1, ki se glasi:

 

 

1.      MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

2

+

+

+

1

2

2

2

2

 

+

+

+

+

25

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

2.      MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

2

+

+

+

1

2

2

2

2

 

+

+

+

+

25

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

3.      POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Stavbe

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

42

42

13

 

 

Gradbeno inženirski objekt

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

 

13

 

 

Pomožni cestni objekti

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

+

+

+

+

+

41

41

14

 

 

 

4.      OGRAJA

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

51

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

20, 15

24

24

20, 15

20, 15

20, 15

4, 24

 

4, 24

43

43

43

43

43

 

 

 

 

 

 

5.      PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

37

37

 

 

 

 

6.      MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

10

10

 

 

 

7.      NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

8.      REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

16

16

16

16

+

+

+

16

16

16

16

16

16

+

+

16

16

16

16

16

16

+

+

+

+

+

46

46

46

 

 

 

9.      VODNJAK, VODOMET  

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

39

39

39

 

 

 

10.      PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRATSRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35

35

+

 

 

 

11.      SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE 

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

489

48

+

+

48

48

33

48

48

48

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

12.      KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

36

36

+

 

 

 

13.      POMOL

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

14.      ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

+

+

+

+

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.      VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Prostornina razlivne vode

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

 

 

Bazen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

Namakalni sistemi

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

+

+

17

+

+

 

16.      OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE 

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Oglasne površine

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

19

19

19

19

19

   

 

 

 

 

17.      OBJEKT ZA REJO ŽIVALI  (enoetažen objekt, namenjen reji živali)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Stavbe

 

 

 

 

 

22, 29

22, 29

22,3

 

 

 

 

 

 

+

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

29

29

 

 

Ribogojnice

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

18.      POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Stavbe

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 12

11, 12

31

 

 

Gradbenoinženirski objekti

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

27

49

 

 

Zbiralnik gnojnice ali gnojevke

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

Stolpni silosi

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28

 

 

 

Gozdne prometnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

19.      OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.      POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT 

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

47

47

47

47

47

 

21.      POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL

PO

T

O

K1

K2

G

VC

VI

Stavbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

43

 

 

Gradbenoinženirski objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

43

 

 

 

22.      POMOŽNI OBJEKT NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

VRSTA OBJEKTA / NRP

SS

SSa

SSe

SSs

SSv

SK

SKj

A

CU

CD

CDz

CDi

CDk

IG

IK

BT

BC

BD

ZS

ZD

ZK

PC

PL