Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl. US) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 14. redni seji, dne 02. 10. 2017, sprejel  

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V Statutu Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/17) se v 9. točki prvega odstavka 7. člena besedilo »vodnih virov« in vejica črta.

 

2. člen

V četrti alineji drugega odstavka 24. člena se besedilo »organov občinske uprave in« črta.

 

3. člen

Tretji stavek tretjega odstavka 32. člena se črta.

 

4. člen

35., 36, 37. 38, 39. in 40. člen se črtajo, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

5. člen

V prvem odstavku 76. člena se besedilo »ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela,« črta.

 

6. člen

V drugem odstavku 81. člena se za besedo »uprave« doda besedilo »odloča župan«, beseda »ali« se nadomesti z vejico in doda besedilo »o izločitvi«.

 

7. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0014/2017-8

Datum: 2. 10. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor