Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in vse sledeče spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člen Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) je Občinski svet Občine Poljčane na 16. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

 

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so v letu 2016 realizirani v naslednjih zneskih:

 

KONTO

 

OPIS

ZAKLJUČNI RAČUN 2016

 

 

A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHKODKOV

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.678.774,70

 

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.851.595,25

 

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.510.296,38

 

700

 

Davki na dohodek in dobiček

2.269.586,00

 

703

 

Davki na premoženje

131.131,20

 

704

 

Domači davki na blago in storitve

106.648,29

 

706

 

Drugi davki

2.930,89

 

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

341.298,87

 

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

290.360,19

 

711

 

Takse in pristojbine

4.248,54

 

712

 

Denarne kazni

1.956,91

 

714

 

Drugi nedavčni prihodki

44.733,23

 

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

163.145,39

 

720

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

152.094,00

 

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

11.051,39

 

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

664.034,06

 

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

282.477,45

 

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

381.556,61

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.155.042,54

 

40

 

TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)

972.131,43

 

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

237.096,69

 

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.771,31

 

402

 

Izdatki za blago in storitve

620.837,95

 

403

 

Plačila domačih obresti

42.077,23

 

409

 

Rezerve

32.348,25

 

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.267.108,10

 

410

 

Subvencije

53.977,91

 

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

722.682,89

 

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

106.338,06

 

413

 

Drugi tekoči domači transferi

384.109,24

 

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

823.697,55

 

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

823.697,55

 

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

92.105,46

 

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

18.500,00

 

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

73.605,46

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)

523.732,16

 

 

III./1

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404)

565.809,39

 

 

III./2

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))

612.355,72

 

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0,00

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

0,00

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV

0,00

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

 

500

 

Domače zadolževanje

0,00

 

 

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

196.729,40

 

550

 

Odplačilo domačega dolga

196.729,40

 

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)

327.002,76

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-196.729,40

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)

-523.732,16

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2015)

209.103,00

 

 

Priloge k zaključnem računu proračuna Občine Poljčane so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa proračuna Občine Poljčane. Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Poljčane je tudi posebni del zaključnega računa proračuna, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.

 

3. člen

Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2016 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2017. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2017.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0097/2015

Datum: 11. 4. 2017

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor