Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,79/09,51/10 IN 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POPR. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Vitanje–UPB1 (UGSO št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel               

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE VITANJE ZA LETO 2017 - 2

 

1. člen

Z Odlokom o Rebalansu Proračuna Občine Vitanje za leto 2017 - 2 se spreminja in dopolnjuje Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) v 2. členu.

 

2. člen

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) Odloka o rebalansu nproračuna Občine Vitanje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.084.625,59

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.730.334,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1.678.495,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.550.290,00

703

Davki na premoženje

71.315,00

704

Domači davki na blago in storitve

56.890,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

51.839,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

42.540,00

711

Takse in pristojbine

1.000,00

712

Globe in druge denarne kazni

400,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

600,00

714

Drugi nedavčni prihodki

7.299,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

125.000,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.000,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

120.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

229.291,59

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

184.296,48

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

44.995,11

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.280.405,33

40

TEKOČI ODHODKI

799.047,89

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

123.330,28

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.350,00

402

Izdatki za blago in storitve

600.691,50

403

Plačila domačih obresti

13.000,00

409

Rezerve

43.676,11

41

TEKOČI TRANSFERI

781.363,13

410

Subvencije

21.200,00   

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

516.999,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

61.625,00

413

Drugi tekoči domači transferi

181.539,13

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

647.166,23

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

647.166,23

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

52.828,08

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

25.624,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

27.204,08

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-195.779,74

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

5.197,50

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

5.197,50

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

5.197,50

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

5.197,50

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

135.770,48

50

ZADOLŽEVANJE

135.770,48

500

Domače zadolževanje

135.770,48

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

101.207,00

55

ODPLAČILA DOLGA

101.207,00

550

Odplačila domačega dolga

101.207,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-156.018,76

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

34.563,48

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

195.779,74

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

164.861,90

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Upravni organ), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-007/2017-004

Datum: 28. 9. 2017

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor