Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13-popr. in 14/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF), 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 17. redni seji dne 12. 4. 2017, sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2017, v vsebini kot je predlagan

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/2016) se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

 

KONTO

 

OPIS

Rebalans: 2017

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

1.865.054

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.662.930

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.383.216

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.276.485

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

72.820

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

33.911

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

279.714

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

37.824

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.850

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

64.400

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

170.640

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

80.390

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

80.390

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

121.735

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

121.735

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

1.831.538

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

570.569

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

201.362

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

31.666

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

319.442

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

8.100

409

 

REZERVE

10.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

672.333

410

 

SUBVENCIJE

18.000

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

491.050

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

59.743

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

103.540

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

532.721

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

535.071

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

53.565

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

47.565

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

6.000

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

33.516

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

66.973

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

66.973

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

168.750

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

168.750

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-68.261

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-101.777

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-33.516

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

68.331

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

 

2. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

4.čl. Odloka o proračunu za leto 2017 se spremeni tako, da se glasi:

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti odloča župan, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

 

3. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

10. čl. Odloka o proračunu za leto 2017 se spremeni tako, da se glasi:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži v višini 66.973 EUR.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkvenjak, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkvenjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2017 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0005/2017

Datum: 12.4.2017

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor