Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/16 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6. aprila 2017, sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016.

 

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Lovrenc na Pohorju so bili v letu 2016 realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.105.419,50

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

2.740.799,11

70

DAVČNI PRIHODKI

2.062.601,81

700

Davki na dohodek in dobiček

1.823.326,00

703

Davki na premoženje

189.344,69

704

Domači davki na blago in storitve

44.605,12

706

Drugi davki

5.326,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

678.197,30

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

414.436,11

711

Takse in pristojbine

2.036,60

712

Globe in druge denarne kazni

704,48

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

224.255,29

714

Drugi nedavčni prihodki

36.764,82

72

KAPITALSKI PRIHODKI

6.651,34

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

6.651,34

73

PREJETE DONACIJE

12.680,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

12.680,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

345.289,05

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

345.289,05

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.869.689,74

40

TEKOČI ODHODKI

1.028.106,67

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

371.107,40

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

56.687,44

402

Izdatki za blago in storitve

566.330,19

403

Plačila domačih obresti

8.426,64

409

Rezerve

25.555,00

41

TEKOČI TRANSFERI

1.235.069,89

410

Subvencije

62.840,26

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

860.498,30

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

92.500,89

413

Drugi tekoči domači transferi

219.230,44

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

591.425,25

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

591.425,25

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

15.087,93

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

9.190,75

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.897,18

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

235.729,76

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

104.069,65

50

ZADOLŽEVANJE

104.069,65

500

Domače zadolževanje

104.069,65

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

216.532,56

55

ODPLAČILA DOLGA

216.532,56

550

Odplačila domačega dolga

216.532,56

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

123.266,85

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

-112.462,91

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-235.729,76

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

430.401,27

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in z obrazložitvami, se objavi na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: http://www.lovrenc.si.

 

Številka: 4103-0001/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor