Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/08), Odloka o varstvu virov pitne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/02), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 17. redni seji, dne 06.09.2017 sprejel 

 

ODLOK

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

(1) S tem odlokom se urejajo pogoji in način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Občina), kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.

(2) S tem odlokom se urejajo tudi pogoji in način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za aglomeracije v nižinskem delu občine, vezane na ČN Češnjevek (Velesovo - ID 3959, Trata pri Velesovem - ID 3960, Praprotna Polica - ID 3949 in Češnjevek - ID 3961, 3962) in na območjih občine, kjer ne bo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja (območja z odvajanjem odpadne vode v obstoječe greznice, v nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave). 

(3) V vseh ostalih aglomeracijah v Občini se urejajo pogoji in način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po Odloku o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2013), ki se nanaša na Centralno čistilno napravo Domžale.

(4) Odlok določa:

1.      splošne določbe, 

2.      zasnove opravljanja javne službe, 

3.      pogoje za opravljanje storitev  javne službe, 

4.      obveznosti in pravice izvajalca javne službe, 

5.      obveznosti in pravice uporabnikov, 

6.      nadzor, 

7.      vire financiranja javne službe, 

8.      infrastrukturne objekte in naprave za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, 

9.      določbe o globah, 

10.    prehodne določbe, 

11.    končne določbe. 

 

2. člen

(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 

·       odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

·       prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

·       čiščenje in obdelava komunalno odpadne vode iz nepretočnih greznic,  blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

·       pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 

·       odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi (izvajanje posebnih storitev).

(3) Izvajalec javne službe lahko, v skladu s soglasjem lastnika infrastrukture, izvaja posebne storitve osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, ali izvaja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe, v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(4) Izvajalec v primerih iz 2. in 3. odstavka tega člena ob soglasju lastnika infrastrukture z naročniki sklene posebno pogodbo. 

 

3. člen

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot  je opredeljen v predpisih s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter v predpisih o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

 

II.             Zasnova opravljanja javne službe

 

4. člen

(1) Občina zagotavlja javno službo na celotnem območju občine.

(2) V izjemnih primerih, če pri posameznih stavbah ali skupinah stavb  prevzem in odvoz komunalno odpadne vode in blata tehnično ni izvedljiv, mora prevzem in odvoz komunalno odpadne vode iz nepretočnih greznic, blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav zagotoviti lastnik oziroma upravljavec naprave, izvajalec javne službe pa mora zagotoviti obdelavo blata na centralni čistilni napravi in upravljavcu oziroma lastniku naprave pisno potrditi prevzem. 

(3) Obvezno občinsko gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, opredeljeno v prvem in drugem odstavku 1. člena tega odloka, zagotavlja Občina preko javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe). Javna služba se izvaja v obsegu in pod pogoji, določenimi v tem odloku, ter predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju javnih služb in na podlagi drugih pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe in javnimi pooblastili. 

 

5. člen

Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno: 

·       s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001 in 14001, 

·       z vsakokrat veljavnim programom izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja, komunalne in padavinske odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe,

·       predpisi, ki določajo standarde, pogoje in način izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode in določajo maksimalne vrednosti emisij v okolje.

 

6. člen

(1) Objekti in naprave, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, so lahko del javne ali interne kanalizacije.

(2) Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena, namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi, v kateri nastaja komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda.

(4) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo in so v njegovi lasti in upravljanju.   

 

7. člen

(1) Uporabniki javne službe so lastniki objektov ali delov objektov in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja:

·       eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor,

·       eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in

·       upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

·       (3) Porazdelitev stroškov med lastnike objekta ali delov objekta se zagotavlja:

·       v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom, in

·       v skladu s pisnim dogovorom iz prve oziroma druge alineje prejšnjega odstavka, če gre za objekt, ki ni stavba iz prejšnje alineje.

 

8. člen

Vso novo kanalizacijo je potrebno graditi v ločenem sistemu, kar pomeni, da je kanalizacija za komunalno odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo grajena ločeno od kanalizacije za padavinsko odpadno vodo.

 

Standardi opremljenosti

 

9. člen

(1) Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

(2) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitve javne službe opremljena z:

·       javnim kanalizacijskim omrežjem,

·       komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju odpadne vode in v skladu  s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.

(3) Občina lahko opremljenost aglomeracij iz prejšnjega odstavka prilagaja izjemam, ki so opredeljene v predpisih o odvajanju in čiščenju.

(4) Šteje se, da je aglomeracija ali njen del opremljen z javno kanalizacijo, ko je javna kanalizacija vpisana v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora. 

 

10. člen

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:

·       odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje,

·       čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi po pogojih iz predpisa o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

 

III.            Pogoji za opravljanje storitev javne službe

 

Priključevanje na javno kanalizacijo

 

11. člen

(1) Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev obvezna, razen v primerih izjem iz tretjega  odstavka devetega člena tega odloka. 

(2) Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika. 

(3) V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za industrijsko in komunalno odpadno vodo ter je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom industrijske odpadne vode. 

(4) Pred odvajanjem industrijskih odpadnih vod v javno kanalizacijo mora investitor objekta, v katerem nastajajo industrijske odpadne vode, pridobiti pozitivno mnenje izvajalca javne službe.

 

12. člen

Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to ni možno ali ni racionalno, je, ob soglašanju vseh lastnikov stavb, dovoljena priključitev več stavb preko enega priključka. Skupni priključek je solastnina lastnikov stavb.

 

13. člen

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del pod pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe in da financira stroške izvedbe vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje. Izvajalec gradbenih del oziroma uporabnik mora o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe in Občino najmanj 7 dni pred pričetkom del. Uporabnik je dolžan zgraditi priključek  za kanalizacijo iz materialov, ki ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) in na način, ki zagotavlja popolno tesnost.

(2) Vsak uporabnik mora na svojem zemljišču zgraditi revizijski jašek, v katerem so združene vse odpadne vode iz objekta. Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega dostopa izvajalec in uporabnik.

 

14. člen

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov objektov. V kolikor ni drugače določeno, se mora dno sekundarne kanalizacije nahajati na globini najmanj 1,2 m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih objektov. Odvod iz kletnih prostorov se lahko izvede z vgraditvijo protipovratne lopute oz. hišnega črpališča, vendar na izključno odgovornost in stroške lastnika objekta.

 

15. člen

Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posameznega objekta ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, Občina zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan vzdrževati izvajalec javne službe.

 

16. člen

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov pod pogojem, da uporabnik plača stroške gradnje dodatnega števila odcepov za hišne priključke od mesta priključitve na javno kanalizacijo do parcelne meje uporabnika.

 

17. člen

(1) Ob izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo, obnovijo oziroma rekonstruirajo tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje, oziroma roba cestnega telesa. 

(2) Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po kateri se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, se zgradi, obnovi ali rekonstruira odcep do mesta, na katerem so priključeni najmanj trije uporabniki pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča. V vseh ostalih primerih (manj kot trije uporabniki ali neurejena služnost ali dostop do objekta) pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo. 

 

18. člen

Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave javne kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. 

 

19. člen

Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

 

20. člen

Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega objekta, v primeru starih nenaseljenih objektov in v primeru začasnega priključka, oziroma odjava priključka je možna le ob odjavi vodovodnega priključka, predložitvi izjave, da je objekt nenaseljen, in ob predložitvi potrdila o ukinitvi hišne številke, ki ga lastnik objekta pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati izvajalcu javne službe. Prekinitev priključka izvede usposobljeni izvajalec gradbenih del na stroške uporabnika.

Javna pooblastila

 

21. člen

(1)           Za vsak poseg v prostor na celotnem območju Občine, kjer se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter s predpisi o emisijah snovi in toplote v vode in javno kanalizacijo, na osnovi zahteve udeleženca pri graditvi objektov izvajalec javne službe opravlja naslednja javna pooblastila:

·       izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,

·       pripravi tehnični pravilnik,

·       izdaja soglasja k projektnim rešitvam,

·       izdaja soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in male komunalne čistilne naprave.

(2) Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

(3) Stroški za izvajanje nalog iz tega člena se krijejo iz proračunskih sredstev občine.

 

22. člen

Roki za izdajo posameznih dokumentov iz prejšnjega člena so določeni s predpisi o graditvi objektov.

 

IV.           Obveznosti in pravice izvajalca javne službe

 

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

 

23. člen

Storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne kanalizacije:

1.      vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav s ciljem zagotavljanja nemotenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,

2.      prevzem in odvoz komunalno odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v centralno čistilno napravo ter njeno čiščenje,

3.      prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in blata iz greznic pri uporabniku in zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi,

4.      obdelava blata,

5.      pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

6.      izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

7.      nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad delovanjem čistilnih naprav,

8.      obveščanje uporabnikov javne službe,

9.      nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika

10.    vodenje evidenc o izvajanju javne službe

11.    poročanje o izvajanju javne službe

12.    skrb za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov izvajalca javne službe

13.    upravljavski nadzor, ki obsega: sodelovanje pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja kot nadzor nad vgrajenimi materiali in vgrajeno opremo ter kot bodoči upravljavec

14.    sodelovanje pri planiranju obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije

15.    izvajanje rednih in interventnih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji

16.    izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov

17.    sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov

18.    izdelava programa o izvajanju javne službe

19.    skrb za redni obračun izvajanja storitev javne službe, okoljske dajatve in ostalih, s posebnimi predpisi določenih dajatev

20.    izvajanje posebnih storitev,

21.    nadzor nad priključevanjem novih uporabnikov javne službe.

 

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

 

24. člen

(1) Izvajalec javne službe mora zagotavljati:

·       prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,

·       za objekte, ki se nahajajo na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2002; v nadaljevanju: Odlok o varstvu virov pitne vode) in imajo povprečno mesečno porabo vode 15,00 m3 ali manj, prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi praviloma enkrat letno,

·       za objekte, ki se nahajajo na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode in imajo povprečno mesečno porabo vode večjo od 15,00 m3, prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi najmanj enkrat vsakih šest mesecev,

·       prevzem in odvoz komunalno odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah v centralno čistilno napravo ter njeno čiščenje,

·       izvajanje pregledov malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju.

(2) Izvajalec javne službe mora izdelati terminski plan praznjenja in zagotavljati prevzem in odvoz blata za:

·       nepretočne greznice,

·       obstoječe greznice najmanj enkrat na tri leta,

·       obstoječe greznice, ki se nahajajo pri objektih na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode in imajo povprečno mesečno porabo vode 15,00 m3 ali manj, praviloma enkrat letno,

·       obstoječe greznice, ki se nahajajo pri objektih na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode in imajo povprečno mesečno porabo vode večjo od 15,00 m3, najmanj enkrat vsakih šest mesecev,

·       male komunalne čistilne naprave najmanj enkrat na tri leta,

·       male komunalne čistilne naprave, ki se nahajajo pri objektih na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode in imajo povprečno mesečno porabo vode 15,00 m3 ali manj, praviloma enkrat letno,

·       male komunalne čistilne naprave, ki se nahajajo pri objektih na območjih varstvenih pasov vodnih virov skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode in imajo povprečno mesečno porabo vode večjo od 15,00 m3, najmanj enkrat vsakih šest mesecev.

(3) Na podlagi določil prvega in drugega odstavka tega člena se storitve izvajajo tako na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, kot tudi na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo in je odvajanje in čiščenje urejeno na podlagi tretjega odstavka 9. člena tega odloka ali pa objekti še niso priključeni na zgrajeno javno kanalizacijo.

 

25. člen

(1) Prevzem komunalno odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja:

·       po rednem planu izvajalca javne službe

·       na osnovi izrednih naročil uporabnikov.

(2) V primeru prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po planu izvajalca javne službe, izvajalec pisno obvesti uporabnika o predvideni izvedbi najmanj 15 dni pred opravljanjem storitve. Uporabnik ima možnost najmanj 2 dni pred rokom odpovedati praznjenje, vendar mora ob tem sporočiti nov rok, ki je največ 14 dni  kasnejši od prvotnega. V kolikor uporabnik ne sporoči spremembe roka in ne omogoči praznjenja se mu zaračunajo s tem nastali transportni stroški.

(3) V kolikor uporabnik ne omogoči praznjenja ali greznica ne ustreza predpisom, izvajalec javne službe o tem obvesti pristojno občinsko inšpekcijo.

(4) Uporabnik je dolžan sam pripraviti greznico za praznjenje (odpiranje pokrovov, možnost dovoza in dostopa do greznice). V kolikor uporabnik ne more sam zagotoviti pripravo greznice, lahko to stori izvajalec javne službe na stroške uporabnika.

(5) Storitev prevzema komunalno odpadne vode iz nepretočnih greznic, blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec javne službe lahko odda po pogodbi podizvajalcem. Za uporabnike se pogoji ne spreminjajo.

(6) Lastnik obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo greznico, mora hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi greznici in podatke o ravnanju z blatom.

(7) Blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo, se  lahko uporablja za gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru izvajalec javne službe opravi le storitev pregleda malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov je skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode uporaba blata prepovedana.

(8) Kmetijska gospodarstva lahko izvajalcu javne službe oddajo vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve in plačila storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Obrazec je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. Po potrditvi vloge s strani izvajalca javne službe predloži kmetijsko gospodarstvo pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji za uporabo blata v kmetijstvu in poročilo z navedbo datumov in količin blata iz obstoječe greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

 

Ostale obveznosti izvajalca javne službe

 

26. člen

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidence o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja na celotnem območju občine skladno z določili predpisov o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda  preko  sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen  način obveščati o:

·       na kateri centralni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda,

·       pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo,

·       delovanju centralne čistilne naprave, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato,

·       rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalno odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

·       rokih in času  pregledov malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. 

 

27. člen

(1) Spremljajoče zadolžitve izvajalca javne službe: 

1.      vodi kataster kanalizacijskega omrežja,

2.      vodi kataster greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

3.      skrbi za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih,

4.      skrbi za ustrezno tehnično opremljenost.

(2) Občina se obvezuje, da bo v skladu s predpisi o vodenju katastrov javne infrastrukture in v skladu s pogodbo o vodenju katastra, izvajalcu javne službe enkrat letno oziroma po dogovoru brez plačila posredovala informacije javnega značaja, ki jih, na podlagi predpisov o lokalni samoupravi, pridobi od državnih organov za potrebe Geografskega informacijskega sistema.

 

28. člen

(1) Izvajalec  javne  službe  je  materialno  odgovoren  za  škodo, ki nastane  na  napravah  in  objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

(2) Izvajalec javne službe ni  odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica:

·       višje sile, to je v primeru poplav, ob naravnih in drugih nesrečah; 

·       ko niso zagotovljeni pogoji ureditve vodotokov in zalednih vod; 

·       ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem izvajalca javne službe. 

 

29. člen

(1) Izvajalec javne službe lahko prekine odvajanje odpadne vode v primeru višje sile. 

(2) Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in podobno. 

(3) V tem primeru mora izvajalec javne službe ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

 

30. člen

Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora izvajalec javne službe o tem pisno ali preko sredstev javnega obveščanja obvestiti vse prizadete uporabnike in Občino, pri čemer mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve, način ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice v primeru neupoštevanja tega navodila.

 

31. člen

Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.

 

V.            Obveznosti in pravice uporabnikov

 

32. člen

Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov so: 

·       interna kanalizacija,

·       nepretočne greznice,

·       obstoječe greznice,

·       male komunalne čistilne naprave,

·       naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda (lovilniki olj  in maščob, grablje za mehansko čiščenje, druge naprave za predčiščenje odpadne vode),

·       interna črpališča odpadnih vod, protipovratne lopute,

·       merilna mesta z merilniki pretokov in vzorčevalniki, protipovratne lopute.

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

 

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

 

33. člen

(1) Priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe.

(2) Izvajalec javne službe lahko izda soglasje za priključitev samo na tisto kanalizacijsko omrežje, ki je v lasti Občine.

 

34. člen

Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi o emisiji snovi in toplote v vode in javno kanalizacijo in s pogoji pisnega soglasja izvajalca javne službe.

 

35. člen

Obveznosti uporabnika: 

·       interna kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s soglasjem izvajalca javne službe,

·       zagotoviti morajo redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Sami morajo zagotoviti tudi občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočni greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,

·       izvajalcu omogoča pregled interne kanalizacije,

·       dovoli dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,

·       v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o tem  opozori izvajalca javne službe,

·       uporabnik je vsako spremembo dolžan sporočiti izvajalcu javne službe (ime, naziv, naslov, ipd.).

 

36. člen

(1) Na območju poselitve, ki je opremljena z javno kanalizacijo, mora uporabnik (lastnik stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku šestih mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabnik mora greznico očistiti, zasuti ali pa jo uporabiti za drug namen (npr. za zbiralnik vode za deževnico).

(2) Na območju, kjer se na novo zgradi kanalizacijsko omrežje, Občina izda lastnikom obstoječih objektov, ki se na novo priključujejo na kanalizacijsko omrežje, odločbe o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti. Odločba šteje kot obvestilo o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje.

(3) Pravnomočno odločbo Občina posreduje izvajalcu javne službe, ki izda soglasje za priključitev.

(4) Izvajalec javne službe izda pozitivno soglasje, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

·       če so dani tehnični pogoji za priključitev in ima uporabnik poravnane vse obveznosti do izvajalca javne službe,

·       drugi pogoji v skladu s tem odlokom.

 

37. člen

Lastnik stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Prav tako mora za padavinsko vodo, ki odteka iz utrjenih površin zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

 

38. člen

(1) Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme preseči s predpisi določene maksimalne dovoljene vrednosti za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) V javno kanalizacijo je prepovedano odvajati: 

1.      strupene snovi;

2.      odpadna topila;

3.      snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice;

4.      jedke snovi (kisline, alkalije in soli);

5.      maščobe in odpadno olje;

6.      trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali;

7.      mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete;

8.      radioaktivne snovi;

9.      kužne snovi;

10.    odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo;

11.    sveže ali pregnito blato iz greznic;

12.    zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na iztoku v javno kanalizacijo je prepovedana);

13.    druge snovi, ki jih je v skladu s predpisi o emisijah snovi prepovedano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

 

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

 

39. člen

(1) Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije in na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se za predvidene objekte, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode predvidi:

·       nepretočne greznice, 

·       male komunalne čistilne naprave.

(2)           Greznice lahko prazni izključno izvajalec javne službe oziroma podizvajalci, ki imajo z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo. 

 

40. člen

(1) Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz obstoječih objektov komunalna odpadna voda lahko zbira v obstoječi greznici, ki jo je uporabnik dolžan izprazniti najmanj enkrat na tri leta oz. v skladu z določili tega odloka še pogosteje, če se objekt nahaja na območju vodovarstvenih pasov. Prevzem in odvoz blata iz male komunalne čistilne naprave mora uporabnik zagotoviti najmanj enkrat na tri leta oz. v skladu z določili tega odloka še pogosteje, če se objekt nahaja na območju vodovarstvenih pasov.

(2) Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, morajo lastniki obstoječih stavb na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi najpozneje do roka in na način, kot je predpisan v predpisih o odvajanju in čiščenju.

(3) Lastniki ali upravljavci stavb morajo sami zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Sami morajo zagotoviti tudi občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočni greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav.

(4) V malo komunalno čistilno napravo je prepovedano odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo.

 

VI.           Nadzor 

 

41. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcijska služba, to je pristojni Medobčinski inšpektorat, v kolikor zakon ne določa drugače.

(2) Izvajalec javne službe in pristojna občinska inšpekcijska služba imata pravico in dolžnost, da v primeru potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov in naprav ne glede na to, kdo je lastnik oziroma  uporabnik teh objektov in naprav. 

(3) Občinska inšpekcijska služba lahko izvajalcu naloži obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter izdelavo poročila, ki je sestavni del inšpekcijskega postopka.

 

42. člen

(1) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi ugotovitev iz prejšnjega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

(2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je ravnanje, ki ni v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka, je dolžan kršitelje prijaviti občinski inšpekciji.

VII.          Viri financiranja javne službe

 

43. člen

Viri financiranja javne službe so: 

·       cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

·       okoljske in druge dajatve, določene s predpisi, 

·       sredstva občinskega proračuna,

·       drugi viri.

 

44. člen

(1) Za izvedbo rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za redna vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2) Investitor gradnje, obnove in rekonstrukcije javne kanalizacije je Občina.

(3) Iz sredstev občinskega proračuna se ob izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji javne kanalizacije za vse objekte, ki mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo, obnovijo, oziroma rekonstruirajo tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje, oziroma roba cestnega telesa. Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po kateri se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, se zgradi, obnovi ali rekonstruira odcep do mesta, na katerem so priključeni najmanj trije uporabniki pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča. V vseh ostalih primerih (manj kot trije uporabniki ali neurejena služnost ali dostop do objekta) pa mora uporabnik sam iz lastnih sredstev zagotoviti pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo. 

(4) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, malih komunalnih čistilnih naprav in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča najmanj 5 dni prej. V primeru nujnih interventnih del izvajalec lastnika zemljišča obvesti ustno, pisno obrazložitev pa pošlje takoj, ko je to možno (prvi delovni dan po dogodku).

 

Cena storitev javne službe

 

45. člen

Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se oblikuje in potrjuje na način, ki ga določajo predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, na predlog izvajalca javne službe.

 

46. člen

(1) Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti oblikovane ločeno za:

·       storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin,

·       odvajanje padavinske odpadne vode s streh,

·       storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,

·       čiščenje padavinske odpadne vode s streh,

·       storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

(2) Zaračunana cena posamezne storitve je sestavljena iz:

·       omrežnine,

·       cene storitve in 

·       okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (pri prvi in peti alineji prejšnjega odstavka).

(3) Pri izračunu povprečne mesečne porabe vode pri posameznem objektu se upošteva povprečna poraba vode glede na preteklo koledarsko leto.

(4) Osnova za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je dobavljena količina porabljene pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri.

(5) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ni opremljena z obračunskim vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se za količino storitev iz prejšnjega odstavka upošteva število stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

(6) V objektih, ki so na vodovarstvenem območju, in v katerih ni prijavljenih oseb in ni merjene porabe vode, se zaračuna za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami količina porabljene pitne vode 10 m3 mesečno za posamezni objekt.

(7) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo oz. od datuma zahtevane priključitve na javno kanalizacijo, navedenega na soglasju za priključitev, ki ga izda izvajalec javne službe v primerih iz drugega odstavka 36. člena tega odloka. Pri novogradnjah je datum priključitve na javno kanalizacijo vezan na izvedbo vodovodnega priključka, ki ga izvede izvajalec javne službe.

(8) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se uporabnikom zaračunava mesečno. Praznjenje greznic se izvaja sistematično po planu izvajalca, ki upošteva pogostost odvozov glede na območje, v katerem se nahaja objekt, skladno z določili 24. člena tega odloka. Cena velja za frekvenco praznjenja, ki je zahtevana s tem odlokom. Cena pokriva stroške enkratnega praznjenja, vsako dodatno praznjenje izven predpisanih frekvenc, se uporabniku zaračuna po ceni v veljavnem ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik potrebuje večkratno praznjenje (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se sklene pogodba.

 

47. člen

(1) Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

(2) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi.

 

48. člen

Zagotavljanje uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, je posebna storitev izvajalca. Izvajalec lahko opravlja posebne storitve v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

 

49. člen

Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji in podobno), jo odvaja neposredno v vodotok ali  v sistem za ponikanje, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunanih količin za odvajanje in čiščenje odpadne vode in okoljske dajatve za obremenjevanje vode pod naslednjimi pogoji:

·       da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom,

·       da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa potrebna soglasja.

 

50. člen

(1) Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine ter se uporabnikom obračunava v skladu s predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Omrežnina pri storitvi čiščenja se zaračunava uporabnikom za storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda, za storitve čiščenja padavinskih odpadnih voda in za storitve obdelave prevzetega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Omrežnina pri storitvi odvajanja pa se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda in za storitve odvajanja padavinskih odpadnih voda. 

(4) Omrežnina vključuje: stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin (služnosti, za povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo ali vzdrževanjem infrastrukture), odhodke financiranja (stroški obresti in drugi stroški povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture).

 

51. člen

(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Občini plačuje najemnino za uporabo javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju javnih služb. Najemnina je določena najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje  posamezne javne službe.

(2) Če se ob potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka ali cene opravljene storitve, mora za razliko Občina oblikovati subvencijo iz proračuna Občine.

(3) Občina lahko subvencionira del cene storitev javnih služb samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

 

52. člen

(1) Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži občinskemu svetu v potrditev.

(2) Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.

 

53. člen

(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače, oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

 

54. člen

(1) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe.

(2) Izvajalec javne službe mora na pisni ugovor porabnika pisno odgovoriti v roku 14 dni od prejema ugovora.

(3) Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh po prejemu odgovora, mu izvajalec javne službe pošlje opomin. V primeru, da se uporabnik na opomin ne odzove, se mu izda opomin pred izvršbo. Če uporabnik tudi v tem primeru obveznosti ne poravna, izvajalec javne službe prične s postopkom izvršbe.

 

VIII.         Infrastrukturni objekti in naprave za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadne vode

 

55. člen

(1) Infrastruktura, ki je v lasti Občine in preko katere izvajalec javne službe izvaja javno službo v skladu s tem odlokom in pogodbo iz 4. člena tega odloka, so:

·       zemljišča,

·       objekti in naprave javnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Češnjevek

·       vgrajena oprema, programska oprema in naprave, ki so neločljivo povezani z javnim kanalizacijskim sistemom in čistilno napravo in so potrebni za nemoteno delovanje sistemov,

·       drugi objekti in naprave infrastrukture.

 

56. člen

Naprave, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca javne službe so: 

·       vozila,

·       specialna vozila, 

·       delovni stroji (bagri, drugi gradbeni stroji,…),

·       druga premična oprema in naprave, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti. 

 

IX.           Določbe o globah

 

57. člen

(1) Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne službe, če: 

·       ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka,

·       ravna v nasprotju z določili 5. člena tega odloka, 

·       ravna v nasprotju z določili 21. člena tega odloka, 

·       ne izpolnjuje obveznosti v rokih iz 22. člena tega odloka, 

·       ne izvaja storitev iz 23. člena tega odloka, 

·       ne izvaja storitev v obsegu in na način, določen v 24. členu tega odloka, 

·       ne izvaja storitev iz prvega in drugega odstavka 26. in prvim odstavkom 27. člena tega odloka, 

·       ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena tega odloka, 

·       ravna v nasprotju s 30. členom tega odloka.

(2) Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

(3) Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik pravna oseba, če: 

·       ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 2. člena tega odloka

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 16. člena tega odloka,

·       če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 19. členom tega odloka, 

·       če izvede prekinitev priključka v nasprotju s 20. členom tega odloka, 

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 21. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s  prvim odstavkom 33. člena tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 35. člena tega odloka, 

·       če ne ravna v skladu s 36. členom tega odloka, 

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 37. členom tega odloka, 

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z 34. členom ali v nasprotju z 38. členom tega odloka,

·       če krši določila 39., 40. člena tega odloka.

(4) Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz tretjega odstavka tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(5) Z globo 2.000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

·       ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 2. člena tega odloka

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 16. člena tega odloka,

·       če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 19. členom tega odloka, 

·       če izvede prekinitev priključka v nasprotju s 20. členom tega odloka, 

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 21. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s  prvim odstavkom 33. člena tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 35. člena tega odloka, 

·       če ne ravna v skladu s 36. členom tega odloka, 

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 37. členom tega odloka, 

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z 34. členom ali v nasprotju z 38. členom tega odloka,

·       če krši določila 39., 40. člena tega odloka.

(6) Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira posameznik uporabnik, če: 

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 11. do 16. člena tega odloka,

·       če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 19. členom tega odloka, 

·       če izvede prekinitev priključka v nasprotju s 20. členom tega odloka, 

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 21. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s  prvim odstavkom 33. člena tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 35. člena tega odloka, 

·       če ne ravna v skladu s 36. členom tega odloka, 

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 37. členom tega odloka, 

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z 34. členom ali v nasprotju z 38. členom tega odloka,

·       če krši določila 39., 40. člena tega odloka.

 

X.            Prehodne določbe 

 

58. člen

Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode iz tega odloka morajo biti izpolnjene v rokih, določenih s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda  in emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

 

59. člen

Zahteve iz prejšnjega člena se za posamezno območje poselitve podrobneje opredelijo v operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo, ki ga je potrebno izdelati v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.

 

60. člen

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev iz  58. člena (do izgradnje javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave) za stavbe v aglomeraciji ali njenem delu, ki ni opremljena z javno kanalizacijo, in za stavbe izven aglomeracije zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma skladno z določili 24. člena tega odloka.

(2) Lastnik obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo greznico, mora do prilagoditve iz prejšnjega člena hraniti:

·       dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi greznici,

·       podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata na območjih, kjer prevzem in odvoz blata tehnično ni izvedljiv, oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo.

 

61. člen

Najemnina infrastrukture za odvajanje padavinskih voda se ne zaračunava do vzpostavitve sistema zaračunavanja odvajanja padavinskih voda, ki ga je, v skladu s predpisi o oblikovanju cen, dolžan vzpostaviti izvajalec javne službe. Stroške vzdrževanja infrastrukture za padavinske vode v prehodnem obdobju krije Občina. 

 

62. člen

Zaračunavanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v skladu s tem odlokom je potrebno vzpostaviti v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.

 

63. člen

(1) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne infrastrukture za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda (tehnični pravilnik), ki ga po predhodni potrditvi občine, sprejme pristojni organ izvajalca javne službe.

(2) Tehnični pravilnik se uskladi z določbami tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

 

XI.           Končne določbe

 

64. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2014). 

 

65. člen

Ta odlok začne veljati  15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-04/2017-03

Datum: 07.09.2017
 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor