Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), drugega odstavka 43. in drugega odstavka 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2 ter št. 23/07 popr. in 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), v zvezi s prvim odstavkom 17. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. redni seji, dne 7.4.2017, sprejel

 

ODLOK

O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

(1)           S tem odlokom se ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, obliko izvajanja javne službe, obseg in vrste storitev, pogoje in postopke za uresničevanje socialnovarstvenih storitev, način uveljavljanja pravice, določitev cene storitev ter oprostitve plačil.

(2)           Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.

 

2. člen

(1)           Pomoč družini na domu je socialnovarstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

(2)           Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

 

II.             Upravičenci do socialne oskrbe na domu

 

3. člen

(1)           Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Cerklje na Gorenjskem, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

(2)           Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci do socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu:

·       osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,

·       osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

·       druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

·       kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

·       hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

III.            Zagotavljanje in izvajanje javne službe

 

4. člen

(1)           Pomoč družini na domu se na območju občine Cerklje na Gorenjskem zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.

(2)           Socialno varstveno storitev pomoči družini na domu na območju občine Cerklje na Gorenjskem izvaja Socialnovarstveni zavod Taber, na način in pod pogoji tega odloka ter sklenjene pogodbe.

 

5. člen

(1)           Z izbranim izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu Občina Cerklje na Gorenjskem sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.

(2)           Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.

 

6. člen

(1)           Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in podzakonski predpisi.

(2)           Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

(3)           Občina Cerklje na Gorenjskem ima pravico vpogleda v dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.

(4)           O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno dolžan občini podati pisno poročilo. Izvajalec je dolžan občini enkrat letno podati tudi poročilo o potrebi do socialne oskrbe občanov na domu na območju občine Cerklje na Gorenjskem.

 

IV.           Vrste storitev

 

7. člen

(1)           Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:

·       pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,

·       gospodinjska pomoč prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

·       pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

(2)           Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

 

V.            Postopek uveljavljanja storitve

 

8. člen

(1)           Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.

(2)           Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

 

9. člen

(1)           Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru sprememb okoliščin v katerih je bil sklenjen dogovor, se le-ta lahko ustrezno spremeni.

(2)           Spremembo sklenjenega dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

 

VI.           Določanje cene storitve in oprostitve plačil

 

10. člen

(1)           Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na podlagi predpisanih obrazcev.

(2)           Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.

 

11. člen

Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe na domu, ki jih je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžan plačati uporabnik storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.

 

12. člen

(1)           Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna opravljenih storitev.

(2)           Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.

 

13. člen

(1)           Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve oziroma v primeru oprostitve plačila Občini Cerklje na Gorenjskem.

(2)           Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je v skladu z zakonom dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.

 

VII.          Prehodne in končne določbe

 

14. člen

(1)           Socialno varstveno storitev pomoči družini na domu na območju občine Cerklje na Gorenjskem prične izvajati Socialnovarstveni zavod Taber s trenutkom prenehanja koncesijskega razmerja med Občino Cerklje na Gorenjskem in dosedanjo koncesionarko Pomoč družini na domu, Janjo Kos s.p.

(2)           Koncesijsko razmerje po tem odloku se začne izvajati na podlagi predhodno izvedenega postopka podelitve koncesije Socialnovarstvenemu zavodu Taber in po sklenitvi pogodbe iz 5. člena tega odloka.

 

15. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 91/2010).

 

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-03/2015-05

Datum: 7.4.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor