Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016) je Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji dne 15. 3. 2017, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI KOZAR

 

1. člen

S tem sklepom se spremeni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št.3/2017.

 

2. člen

V 2. členu (ocena stanja in razlogi za pripravo) se v celoti črta zadnji odstavek in se nadomesti z odstavkom: » Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo hlevov (novogradnja) za rejo piščancev in spremljajočih objektov ter ureditev območja s potrebno prometno in komunalno infrastrukturo«.

 

3. člen

V 3. členu (vsebina in oblika OPPN) se v celoti črta prvi odstavek  in se nadomesti z odstavkom: »Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov na parceli št. 942, 943, 946/2, 945, 947/2, vse k.o. Brengova-539«.

 

4. člen

Četrti člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:

» 4. člen

(območje OPPN)

Območje obdelava OPPN je velikosti cca 0,80 ha in zajema naslednje parcele št.: 942 - južni del, 943 – jugozahodni del, 946/2 - jugozahodni del, 945, 947/2 - osrednji del, vse k.o.  Brengova – 539.

Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni.

Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN«.

 

5. člen

Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-01/2017

Datum: 15. 3. 2017

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor