Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016) ter Sklepom županje štev. 610-1/2017/2-4103 z dne 4. 7. 2017, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA KOMORNIH ZBOROV IN OKTETOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2017

 

1.            PREDMET RAZPISA je sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

 

2.            POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na  razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       imajo sedež na območju občine Ljutomer,

·       so registrirani kot društvo ali sekcija znotraj društva, z nazivom komorni zbor ali oktet,

·       da organizirajo vsaj enkrat letno samostojni koncert,

·       so k vlogi priložili letni program aktivnosti,

·       so k vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

3.            VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer znaša 3.500,00 EUR.

 

4.            NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja delovanja posameznega zbora in okteta bo odvisna od izpolnjevanja meril.

 

5.            MERILA

1.      članstvo – število aktivnih članov (največ možnih 20 točk):

 

Število aktivnih članov

Število točk

nad 25  

20

od 16 do 25

10

od 8 do 15

3

manj kot 8

0

 

2.      interes – vlagatelj s svojim programom iz preteklega leta prispeva k prepoznavnosti lokalne skupnosti na različnih nivojih (največ možnih 50 točk):

 

Dosežen nivo udejstvovanja

Število točk

mednarodni (tekmovanje)

30

mednarodni (pevski festival)   

20

Državni nivo        

20

Regijski nivo

10

 

3.      reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje (največ možnih 20 točk):

 

Število let rednega delovanja

Število točk

21 let in več

20

od 11 do 20 let

10

od 6 do 10 let

5

do 5 let

1

 

4.            doseženi uspehi – priznanja in nagrade na različnih nivojih v lanskem letu (največ možnih 100 točk):

 

Nivo tekmovanja/ dosežek

Zlato priznanje/ nagrada

Srebrno priznanje/

nagrada

Bronasto priznanje/

nagrada

Mednarodni nivo

50

30

10

Državni nivo

50

30

10

 

5.      sodelovanje – vlagatelj je v preteklem letu sodeloval pri aktivnostih, katerih organizator je bila Občina Ljutomer (največ možnih 20 točk):

 

Število sodelovanj v aktivnostih Občine Ljutomer

Število točk

5 krat in več

20

Od 3 do 4 krat

10

Od 1 do 2 krat

5

Nismo sodelovali

0

 

6.            ROK IZVEDBE

Rok za izvedbo dejavnosti je leto 2017.

 

7.            VSEBINA VLOGE

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v občini ljutomer za leto 2017. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v javnem razpisu in prijavnem obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu za dopolnitev niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

8.            ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Vloga mora poslana na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu slovenskih občin. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je do tega datuma oddana v vložišču Občine Ljutomer, soba št. 108 ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Vloga na razpis – Komorni zbori in okteti 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv vlagatelja in popoln naslov.

Po roku prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Obrazec Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v občini Ljutomer za leto 2017 lahko vlagatelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Posamezni vlagatelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo vlagatelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

Nepopolne vloge lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge.

 

9.            KONTAKTNA OSEBA:

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Karmen Lah, tel.: 02/584 90 54, karmen.lah@ljutomer.si.

 

10.          DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 30 dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vlogo in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.  

 

11.          IZID RAZPISA

O neizpolnjevanju pogojev in o višini prejetih sredstev bodo prijavitelji prejeli sklep, ki ga izda občinska uprava. Na podlagi izdanega sklepa o višini prejetih sredstev se bo z izbranimi vlagatelji podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 610-1/2017/2-4103

Datum: 7. 4. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor