Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in  34. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07,79/2012) je županja Občine Črna na Koroškem mag. Romana Lesjak sprejela naslednji

 

SKLEP

 

1. člen

Za podžupana Občine Črna na Koroškem imenujem člana občinskega sveta Občine Črna na Koroškem Bojana Gorzo, rojenega 4.8.1957, stanujočega na naslovu Ludranski vrh 25A, Črna na Koroškem.

 

2. člen

Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

 

3. člen

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

 

4. člen

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

5. člen

Podžupan nastopi funkcijo z dnem 15.3.2017.

 

6. člen

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin Lex localis in začne veljati z dnem sprejetja.

 

Številka: 032-0001/2017

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Črna na Koroškem

 

Romana Lesjak, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor