Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16 redni seji, dne 06.04.2017 sprejel

 

S K L E P

O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE PO KATERI SE IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2017

 

I.

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 06.04.2017 potrdi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2017 kot navedeno v tabeli:

 

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  v €

(brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

5,9004

20 < DN < 40

3,00

17,7013

40 ≤ DN < 50

10,00

59,0042

50 ≤ DN < 65

15,00

88,5063

65 ≤ DN < 80

30,00

177,0126

80 ≤ DN < 100

50,00

295,0210

100 ≤ DN < 150

100,00

590,0420

DN ≤ 150

200,00

1.180,0841

 

II.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 05. 2017 naprej.

 

Številka: 0075-0003/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor