Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, na 17. redni seji, dne 6.9.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2015, 2/2016), se drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/17. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.«

 

2. člen

(1)           Tabele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 iz dvanajstega odstavka 7. člena, ki so sestavni del priloge 1, se nadomesti z novimi tabelami 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, ki so v prilogi 1 tega odloka.

(2)           Tabela 11 iz trinajstega odstavka 7. člena, ki je sestavni del priloge 1, se nadomesti z novo tabelo 11, ki je v prilogi 1 tega odloka.

 

3. člen

2. stavek 4. odstavka 11. člena odloka se nadomesti s stavkom:

»Rok za plačilo komunalnega prispevka je 45 dni po dokončnosti odmerne odločbe.«

 

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3505-01/2013-17

Datum: 06.09.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Priloge:

 

PRILOGA 1

Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni in sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)

 

Ceste + JR

Kanalizacija

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

JR – javna razsvetljava

 

Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni del – na parcelo objekta (Cpij)

 

Ceste + JR

Kanalizacija

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

JR – javna razsvetljava

 

Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na parcelo objekta (Cpij)

 

Ceste

Kanalizacija

Vodovod

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

3,45

0,85

3,19

7,49

 

Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni in sekundarni del – na neto tlorisno površina objekta (Ctij)

 

Ceste + JR

Kanalizacija

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

JR – javna razsvetljava

Tabela 7: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)

 

Ceste + JR

Kanalizacija

Čistilna naprava

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

JR – javna razsvetljava

 

Tabela 8: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Ctij)

 

Ceste

Kanalizacija

Vodovod

SKUPAJ

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

Občina Cerklje na Gorenjskem

17,76

4,53

16,36

38,65

 

Tabela 9: Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta (Cpij), prikazano po naseljih

PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Čistilne naprave

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Adergas

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Ambrož pod Krvavcem

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Apno

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Cerkljanska Dobrava

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Cerklje na Gorenjskem

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Češnjevek

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Dvorje

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Glinje

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Grad

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Lahovče

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Poženik

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Praprotna Polica

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Pšata

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Pšenična Polica

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Ravne

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Sidraž

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Spodnji Brnik

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Stiška vas

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Sveti Lenart

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Šenturška Gora

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Šmartno

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Štefanja Gora

6,96

0,00

0,00

4,66

0,11

0,22

11,95

Trata pri Velesovem

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Vašca

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Velesovo

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Viševca

6,96

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

7,29

Vopovlje

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Vrhovje

6,96

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

7,29

Zalog pri Cerkljah

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

Zgornji Brnik

6,96

1,79

0,28

4,66

0,11

0,22

14,02

PC Letališče

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

 

 

PRIMARNI DEL

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Čistilne naprave

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Adergas

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Ambrož pod Krvavcem

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Apno

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Cerkljanska Dobrava

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Cerklje na Gorenjskem

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Češnjevek

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Dvorje

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Glinje

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Grad

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Lahovče

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Poženik

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Praprotna Polica

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Pšata

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Pšenična Polica

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Ravne

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Sidraž

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Spodnji Brnik

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Stiška vas

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Sveti Lenart

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Šenturška Gora

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Šmartno

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Štefanja Gora

3,51

0,00

0,00

1,47

0,11

0,22

5,31

Trata pri Velesovem

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Vašca

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Velesovo

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Viševca

3,51

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

3,84

Vopovlje

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Vrhovje

3,51

0,00

0,00

0,00

0,11

0,22

3,84

Zalog pri Cerkljah

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

Zgornji Brnik

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

PC Letališče

3,51

0,94

0,28

1,47

0,11

0,22

6,53

 

SEKUNDARNI DEL

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Vodovod

SKUPAJ

Adergas

3,45

0,85

3,19

7,49

Ambrož pod Krvavcem

3,45

0,00

3,19

6,64

Apno

3,45

0,00

3,19

6,64

Cerkljanska Dobrava

3,45

0,85

3,19

7,49

Cerklje na Gorenjskem

3,45

0,85

3,19

7,49

Češnjevek

3,45

0,85

3,19

7,49

Dvorje

3,45

0,85

3,19

7,49

Glinje

3,45

0,85

3,19

7,49

Grad

3,45

0,85

3,19

7,49

Lahovče

3,45

0,85

3,19

7,49

Poženik

3,45

0,85

3,19

7,49

Praprotna Polica

3,45

0,85

3,19

7,49

Pšata

3,45

0,85

3,19

7,49

Pšenična Polica

3,45

0,85

3,19

7,49

Ravne

3,45

0,00

3,19

6,64

Sidraž

3,45

0,00

3,19

6,64

Spodnji Brnik

3,45

0,85

3,19

7,49

Stiška vas

3,45

0,00

3,19

6,64

Sveti Lenart

3,45

0,00

3,19

6,64

Šenturška Gora

3,45

0,00

3,19

6,64

Šmartno

3,45

0,85

3,19

7,49

Štefanja Gora

3,45

0,00

3,19

6,64

Trata pri Velesovem

3,45

0,85

3,19

7,49

Vašca

3,45

0,85

3,19

7,49

Velesovo

3,45

0,85

3,19

7,49

Viševca

3,45

0,00

0,00

3,45

Vopovlje

3,45

0,85

3,19

7,49

Vrhovje

3,45

0,00

0,00

3,45

Zalog pri Cerkljah

3,45

0,85

3,19

7,49

Zgornji Brnik

3,45

0,85

3,19

7,49

PC Letališče*

*

*

*

*

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z ločenim programom opremljanja stavbnih zemljišč

 

Tabela 10: Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ctij), prikazano po naseljih

PRIMARNI IN SEKUNDARNI DEL SKUPAJ

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Čistilne naprave

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Adergas

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Ambrož pod Krvavcem

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Apno

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Cerkljanska Dobrava

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Cerklje na Gorenjskem

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Češnjevek

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Dvorje

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Glinje

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Grad

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Lahovče

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Poženik

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Praprotna Polica

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Pšata

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Pšenična Polica

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Ravne

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Sidraž

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Spodnji Brnik

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Stiška vas

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Sveti Lenart

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Šenturška Gora

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Šmartno

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Štefanja Gora

38,12

0,00

0,00

24,87

0,65

1,29

64,93

Trata pri Velesovem

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Vašca

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Velesovo

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Viševca

38,12

0,00

0,00

0,00

0,65

1,29

40,06

Vopovlje

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Vrhovje

38,12

0,00

0,00

0,00

0,65

1,29

40,06

Zalog pri Cerkljah

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

Zgornji Brnik

38,12

10,27

1,72

24,87

0,65

1,29

76,92

PC Letališče

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

 

PRIMARNI DEL

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Čistilne naprave

Vodovod

Ravnanje z odpadki

Javne površine

SKUPAJ

Adergas

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Ambrož pod Krvavcem

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Apno

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Cerkljanska Dobrava

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Cerklje na Gorenjskem

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Češnjevek

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Dvorje

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Glinje

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Grad

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Lahovče

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Poženik

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Praprotna Polica

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Pšata

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Pšenična Polica

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Ravne

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Sidraž

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Spodnji Brnik

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Stiška vas

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Sveti Lenart

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Šenturška Gora

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Šmartno

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Štefanja Gora

20,36

0,00

0,00

8,51

0,65

1,29

30,81

Trata pri Velesovem

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Vašca

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Velesovo

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Viševca

20,36

0,00

0,00

0,00

0,65

1,29

22,30

Vopovlje

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Vrhovje

20,36

0,00

0,00

0,00

0,65

1,29

22,30

Zalog pri Cerkljah

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

Zgornji Brnik

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

PC Letališče

20,36

5,74

1,72

8,51

0,65

1,29

38,27

 

SEKUNDARNI DEL

Naselja

Ceste

Kanalizacija

Vodovod

SKUPAJ

Adergas

17,76

4,53

16,36

38,65

Ambrož pod Krvavcem

17,76

0,00

16,36

34,12

Apno

17,76

0,00

16,36

34,12

Cerkljanska Dobrava

17,76

4,53

16,36

38,65

Cerklje na Gorenjskem

17,76

4,53

16,36

38,65

Češnjevek

17,76

4,53

16,36

38,65

Dvorje

17,76

4,53

16,36

38,65

Glinje

17,76

4,53

16,36

38,65

Grad

17,76

4,53

16,36

38,65

Lahovče

17,76

4,53

16,36

38,65

Poženik

17,76

4,53

16,36

38,65

Praprotna Polica

17,76

4,53

16,36

38,65

Pšata

17,76

4,53

16,36

38,65

Pšenična Polica

17,76

4,53

16,36

38,65

Ravne

17,76

0,00

16,36

34,12

Sidraž

17,76

0,00

16,36

34,12

Spodnji Brnik

17,76

4,53

16,36

38,65

Stiška vas

17,76

0,00

16,36

34,12

Sveti Lenart

17,76

0,00

16,36

34,12

Šenturška Gora

17,76

0,00

16,36

34,12

Šmartno

17,76

4,53

16,36

38,65

Štefanja Gora

17,76

0,00

16,36

34,12

Trata pri Velesovem

17,76

4,53

16,36

38,65

Vašca

17,76

4,53

16,36

38,65

Velesovo

17,76

4,53

16,36

38,65

Viševca

17,76

0,00

0,00

17,76

Vopovlje

17,76

4,53

16,36

38,65

Vrhovje

17,76

0,00

0,00

17,76

Zalog pri Cerkljah

17,76

4,53

16,36

38,65

Zgornji Brnik

17,76

4,53

16,36

38,65

PC Letališče*

*

*

*

*

OPOMBA:* Sekundarna komunalna oprema na PC Letališče se ureja z ločenim programom opremljanja stavbnih zemljišč

Tabela 11: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za izračun komunalnega prispevka za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost

Klasifik. št.

Klasifikacija

Kdejavnost

1

 

STAVBE

 

11

 

STANOVANJSKE STAVBE

 

 

11100

Enostanovanjske stavbe

0,7

 

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,7

 

11220

Tri- in večstanovanjske stavbe

0,7

113

 

Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

 

 

11301

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,7

 

11302

Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

0,7

12

 

NESTANOVANJSKE STAVBE

 

121

 

Gostinske stavbe

 

 

12111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

 

12112

Gostilne, restavracije in točilnice

0,7

 

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

122

 

Poslovne in upravne stavbe

 

 

12201

Stavbe javne uprave

1

 

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1

 

12203

Druge poslovne stavbe

1

123

 

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

 

 

12301

Trgovske stavbe

1

 

12302

Sejemske dvorane, razstavišča

1

 

12303

Bencinski servisi

1,3

 

12304

Stavbe za storitvene dejavnosti

0,8

124

 

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij

 

 

12410

Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1

 

12420

Garažne stavbe

0,7

125

 

Industrijske stavbe in skladišča

 

 

12510

Industrijske stavbe

0,7

 

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča

0,7

 

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki)

1,3

126

 

Stavbe splošnega družbenega pomena

 

 

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo

0,7

 

12620

Muzeji in knjižnice

0,7

 

12630

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

0,7

 

12640

Stavbe za zdravstveno oskrbo

0,7

 

12650

Stavbe za šport

0,7

127

 

Druge nestanovanjske stavbe

 

 

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

 

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

 

12713

Stavbe za spravilo pridelka

0,7

 

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

 

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

 

12722

Pokopališke stavbe

0,7

 

12730

Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene

0,7

 

12740

Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,7

2

 

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

 

21

 

Objekti prometne infrastrukture

 

211

 

Ceste

 

 

21110

Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

/

 

21120

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

/

212

 

Železniške proge

 

 

21210

Glavne in regionalne železniške proge

/

 

21220

Mestne železniške proge

/

213

 

Letališke steze

 

 

21301

Letališke steze in ploščadi

1

 

21302

Letalski radio-navigacijski objekti

1

214

 

Mostovi, viadukti, predori in podhodi

 

 

21410

Mostovi in viadukti

/

 

21421

Predori

/

 

21422

Podhodi

/

215

 

Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter drugi vodni objekti

 

 

21510

Pristanišča in plovni kanali

/

 

21520

Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

/

 

21530

Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti

/

22

 

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

 

221

 

Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi komunikacijska omrežja

 

 

22110

Naftovodi in daljinski (prenosni1) plinovodi

/

 

22121

Daljinski vodovodi

/

 

22122

Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode

/

 

22130

Daljinska (hrbtenična1) komunikacijska omrežja

/

 

22140

Daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi

/

222

 

Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski1) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna') komunikacijska omrežja

 

 

22210

Lokalni (distribucijski1) plinovodi

/

 

22221

Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo

/

 

22222

Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

/

 

22223

Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti

/

 

22231

Cevovodi za odpadno vodo

/

 

22232

Čistilne naprave

/

 

22240

Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

/

23

 

Industrijski gradbeni kompleksi

 

230

 

Industrijski gradbeni kompleksi

 

 

23010

Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin

1,3

 

23020

Elektrarne in drugi energetski objekti

1,3

 

23030

Objekti kemične industrije

1,3

 

23040

Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje

1,3

24

 

Drugi gradbeni inženirski objekti

 

241

 

Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

 

 

24110

Športna igrišča

0,7

 

24121

Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami

/

 

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

242

 

Drugi gradbeni inženirski objekti

 

 

24201

Obrambni objekti

/

 

24203

Objekti za ravnanje z odpadki

/

 

24204

Pokopališča

/

 

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

0,7

Opomba:

Za objekt, za katerega ni določen Kdejavnost, pa se izkaže, da je le ta potreben za izračun komunalnega prispevka, se uporabi Kdejavnost = 1.

 

PRILOGA 2

Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem (IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 106-038/17, avgust 2017). Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem je na vpogled na Občini Cerklje na Gorenjskem.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor