Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 24. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. redni seji, dne 7.4.2017, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH  PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

V Pravilniku o plačah in drugih  prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/10 in 3/16) se besedilo prvega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»1) Predsedniku in članom komisije ali odbora, Častnega razsodišča in drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer:

predsedniku v višini 3,0 % vrednosti plače župana,

članu v višini 2,5 % vrednosti plače župana.«

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-05/2014-160

Datum: 7.4.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor