Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je Občinski svet Občine Kidričevo na 22. redni seji, dne 28.9.2017, sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O UPORABI VEČNAMENSKEGA ŠOTORA

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje uporabe večnamenskega šotora (v nadaljevanju: šotor).

 

2. člen

Lastnik šotora je Občina Kidričevo. Upravljavec in skrbnik šotora je javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec-skrbnik).

 

3. člen

Šotor se uporablja za naslednje namene:

·       za potrebe civilne zaščite,

·       prireditve v organizaciji Občine Kidričevo,

·       prireditve društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo,

·       ostale prireditve, na podlagi predhodne prijave pri upravljavcu-skrbniku šotora.

 

4. člen

Organizator prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev, sodelujočih in obiskovalcev ter zagotoviti vse druge varnostne ukrepe, ki jih določajo predpisi.

Organizator prireditve prevzema tudi vso civilno odgovornost za morebitne poškodbe šotora in nesreče v zvezi z uporabo šotora, ko ga uporablja.

Občina Kidričevo, kot lastnica šotora, ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev prireditve.

II.             Pogoji in način oddaje šotora v uporabo

 

5. člen

Pri oddaji šotora v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednje vrstnem redu:

·       civilna zaščita, za opravljanje nujnih nalog v primeru naravne nesreče,

·       Občina Kidričevo, lastnik,

·       Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., skrbnik –upravljavec,

·       društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo,

·       drugi zainteresirani.

V kolikor je za isti termin izkazan interes dveh ali več uporabnikov iz četrte in pete alineje tega člena, se šotor odda v najem po naslednjem vrstnem redu:

1.      nadaljuje z že večletno tradicijo izvajanja prireditve 

2.      je prvi izkazal interes.

Pisno vlogo mora vlagatelj posredovati vsaj 30 dni pred prireditvijo na naslov  lastnika šotora: 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

 

6. člen

Upravljavec-skrbnik z organizatorjem sklene pogodbo o uporabi šotora. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljavca-skrbnika in organizatorja določi tudi odgovorna oseba organizatorja, ki odgovarja za uporabo, prevoz, postavitev in spravilo šotora ter morebitno povzročeno škodo.

 Lastnik šotora obvesti upravljavca-skrbnika o terminih, ko je šotor oddan.

 

7. člen

V osmih dneh po prejemu pogodbe mora organizator podpisani izvod pogodbe vrniti upravljavcu-skrbniku. Če podpisana pogodba s strani organizatorja ni vrnjena  v osmih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je organizator odstopil od pogodbe.

 

III.            Način določanja cene za uporabo šotora

 

8. člen

Društvom s sedežem v občini Kidričevo se enkrat letno dovoli brezplačna uporaba šotora za izvedbo lastnega dogodka oz. prireditve. Župan lahko odobri  tudi dodaten brezplačen najem šotora v primeru, da je Občina Kidričevo soorganizator določene tradicionalne javne prireditve oziroma da gre za prireditev posebnega občinskega pomena.

 

9. člen

Cene za najem montažnega prireditvenega šotora znašajo:

 

Cena velja za najem šotora do 5 dni in vključuje čas montaže in demontaže šotora. V ceni je vračunan DDV.

V  primeru najema šotora v skladu 5. členom tega pravilnika (brezplačna uporaba šotora) je najemnik šotora  kljub temu dolžan poravnati nadzor nad postavljanjem šotora.

 

IV.           DRUGA DOLOČILA

 

10. člen

Nadzor nad uporabo šotora zagotavlja upravljavec-skrbnik v sodelovanju z lastnikom šotora.

 

11. člen

Upravljavec-skrbnik mora voditi evidenco uporabe šotora, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:

·       naziv organizatorja,

·       odgovorna oseba organizatorja ter vodja,

·       termin uporabe,

·       namen uporabe,

·       ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah na šotoru po zaključeni uporabi, ki jih lastniku sporoči skrbnik upravljavec šotora.

 

12. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:

·       sklep o imenovanju skrbnika šotora in njegovem plačilu, št. 062-02/03-6-2 z dne 29.7.2003,

·       sklep o višini najemnine za montažni prireditveni šotor in postopku najema (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/06).

 

13. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-13/2017

Datum: 4. 10. 2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor