Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 16. redni seji, dne 11. 4. 2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU PROMOCIJSKIH PRIREDITEV IN SPONZORSTEV V OBČINI POLJČANE

 

1. člen

S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje za sofinanciranje promocijskih prireditev na območju Občine Poljčane in za sponzorstvo Občine Poljčane.

 

Prireditve

2. člen

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so promocijske in drug prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Poljčane in imajo značaj:

·       tradicionalne prireditve lokalnega pomena;

·       mednarodne prireditve;

·       prireditev ob visokih jubilejih;

·       druge posebne prireditve.

Tradicionalna prireditev je prireditev, ki je bila organizirana na območju občine Poljčane vsaj tri leta zaporedoma v zadnjih štirih letih.

Celovečerna tradicionalna prireditev mora trajati vsaj 4 ure.

Celodnevni tradicionalni pohodi morajo trajati vsaj 6 ur.

Za mednarodno prireditev se šteje prireditev na kateri sodelujejo vsaj tri države.

Sofinancira se prireditev ob visokem jubileju (50, 55, 60, 65,…).

Prireditve, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti širši promocijski značaj in se z njeno izvedbo promovira Občino Poljčane na širšem lokalnem nivoju ali na nivoju regije, države oziroma mednarodnem nivoju ter niso sofinancirane preko drugih javnih razpisov občine.

 

3. člen

Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje prireditev so društva, ki imajo sedež na območju občine.

 

4. člen

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·       morajo organizirati prireditev na območju občine Poljčane, ki promovira Občino Poljčane,

·       so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,

·       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo,

·       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov,

·       niso prejeli drugih sredstev v ta namen iz občinskega proračuna,

·       prireditev mora biti javna, kar prijavitelj dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo,

·       prijavitelj mora imeti izpolnjene vse morebitne pogodbene ali druge obveznosti do Občine Poljčane, kar dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo.

Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na območju občine Poljčane so sestavni del tega pravilnika. Merila se med seboj ne seštevajo.

 

5. člen

Sredstva za promocijske in druge javne prireditve so planirana na proračunski postavki, ki se objavi v javnem razpisu.

Sofinanciranje ne sme presegati 70 % neto stroškov izvedbe prireditve.

 

Sponzorstvo

 

6. člen

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi sponzorstva različnih dejavnosti občanov s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, neprofitnih organizacij, zavodov, društev, zvez in klubov na športnih, kulturnih ali drugih področjih, ki pomenijo prispevek k prepoznavnosti občine ter niso sofinancirana preko drugih javnih razpisov občine.

Župan po sprejemu proračuna vsako leto določi višino razpisanih sredstev postavke, ki se objavi v javnem razpisu.

 

Oddaja vlog

7. člen

Vloge na javni razpis je potrebno oddati pisno.

Vloge se obravnavajo do porabe razpisanih sredstev.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

 

Pregled in vrednotenje

 

8. člen

Za pregled in vrednotenje prijavljenih prireditev imenuje župan  tričlansko komisijo.

O poteku dela komisija vodi zapisnik.

Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava prejete vloge. Če vloga ob vložitvi ni popolna, občinska uprava prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se z odločbo zavrže.

Občinska uprava na predlog komisije izda  predlagateljem programov odločbo o sofinanciranju.

Na odločbo o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema odločbe možna pritožba. Za odločitev o pritožbi je pristojen župan. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.

 

9. člen

Za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstva se z izbranimi izvajalci sklene pogodba, ki jo v imenu Občine Poljčane podpiše župan.

 

Namenska poraba in nadzor

 

10. člen

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

Upravičenci morajo namensko porabo dokazati občinski upravi v roku 30 dni od dogodka.

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev, mora upravičenec že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun v roku 8 dni od prejema pisnega poziva.

Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati za sredstva na podlagi tega pravilnika v tekočem in v naslednjem proračunskem obdobju.

 

11. člen

Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Poljčane izvajata Občinska uprava in Nadzorni odbor občine.

 

Končna določba

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-1/2017 (16-T5)

Datum: 11. 4. 2017

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan

 

Priloga:

·       Priloga 1: Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na območju občine Poljčane

 

Priloga 1: Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na območju občine Poljčane

 

ORGANIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Večdnevna tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto  stroškov oz. največ 1.200,00 €.

Etnološka tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto  stroškov oz. največ 350,00 €.

Tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje vsaj ena glasbena skupina.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 800,00 €.

Celovečerna tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje več  glasbenih skupini.

Sofinanciranje v višini 70  % neto stroškov oz. največ 1.500,00 €.

Celodnevni tradicionalni pohodi s spremljajočim etnološkim programom.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 200,00 €.

Medobčinska ocenjevanja, na katerih sodeluje zunanji ocenjevalec.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 1.000,00 €.

Prireditve ob visokih jubilejih.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 200,00 €.

Mednarodne prireditve, na kateri sodelujejo vsaj tri države.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 800,00 €.

 

Prijavitelj pridobi sredstva za posamezno prireditev na podlagi meril, ki se med seboj ne seštevajo.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor