Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/2011), Popravka pravilnika za vrednotenje letnega programa športa (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011)  in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik št. 10/10 – UPB, 11/10, 14/14 in 9/15)  je Občinski svet Občine Destrnik na 16. redni seji, dne 10. 03. 2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2017

 

Občina Destrnik za izvajanje letnega programa športa v letu 2017 zagotavlja proračunska sredstva tistim športnim društvom in zavodom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v občini Destrnik.

V proračunu Občine Destrnik se za proračunsko leto 2017 namenijo sredstva za izvajanje letnega programa športa  na naslednjih proračunskih postavkah:

1.      08021 FINANCIRANJE  INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK                                         771,00 EUR

2.      08002 FINANCIRANJE ŠPORTA                                                                                  7.300,00 EUR.

V letu 2017 se financirajo naslednje vsebine športnih programov:

1.      Financiranje interesne športne vzgoje otrok                                                                 771,00 EUR

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 14. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe OŠ Destrnik-Trnovska vas.

Sofinancirajo se

·       šolska športna tekmovanja (medobčinska, regijska  in državna):

Vrednotijo se prevozi na posamezno tekmovanje.

·       priznani stroški /do 40 % stroškov vseh prevozov na tekmovanja.

2.            Financiranje športa                                                                                                   7.300,00 EUR

Od tega se nameni za:

·       športno rekreacijo                                                                                              5.513,00 EUR

Cilji športne rekreacije odraslih so ohraniti in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.

·       športne prireditve                                                                                                1.787,00 EUR

 

Številka: 900-3/2017-16R-11/10

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor