Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.: 11/2011 – UPB4, 14/2013) in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. redni seji, dne 07.04.2017, sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v obdobju od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016 naslednje zneske:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+78)

7.486.999

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.989.793

70

DAVČNI PRIHODKI

4.590.908

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.005.191

 

703 Davki na premoženje

261.987

 

704 Domači davki na blago in storitve

311.688

 

706 Drugi davki

12.042

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.398.884

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

340.935

 

711 Takse in pristojbine

10.384

 

712 Globe in druge denarne kazni

43.288

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

41.152

 

714 Drugi nedavčni prihodki

963.125

72

KAPITALSKI PRIHODKI

179.705

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

179.705

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.271.457

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

448.396

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

823.061

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

46.045

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

46.045

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.710.674

40

TEKOČI ODHODKI

1.370.130

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

287.275

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

41.762

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.017.350

 

403 Plačilo domačih obresti

10.785

 

409 Rezerve

12.957

41

TEKOČI TRANSFERI

2.008.426

 

410 Subvencije

160.633

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.325.305

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

224.262

 

413 Drugi tekoči domači transferi

298.226

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.278.850

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.278.850

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53.268

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

53.268

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)

2.776.325

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

500.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

500.000

 

750 Prejeta vračila danih posojil

500.000

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440)

1.500

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.500

 

4410 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.500

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSJKIH DELEŽEV (IV. - V.)

498.500

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.900.000

55

ODPLAČILA DOLGA

1.900.000

 

550 Odplačila domačega dolga

1.900.000

 

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.)

1.374.824

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

-1.900.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - IX.)

-2.776.180

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 15 dni po objavi.

 

Številka: 450-10/2016-20

Datum: 7.4.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor