Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 in 35/16) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 21. redni seji dne 6. aprila 2017 sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O CENAH POSEBNIH STORITEV ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

S tem Sklepom se spreminja cena za čiščenje odpadne vode industrijskih uporabnikov iz Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 19/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/16).

 

2. člen

3. člen sklepa iz prejšnjega člena se v celoti nadomesti z besedilom:

»3. člen

Cena za čiščenje odpadne vode industrijskih uporabnikov je sestavljena iz:

1.    omrežnine, ki je enaka omrežnini za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v delu, ki se nanaša na čiščenje odpadne vode in

2.    cene storitve čiščenja odpadne vode industrijskih uporabnikov, ki znaša 0,3609 EUR/m3 povečane za faktor obremenitve.«

 

3. člen

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Ta Sklep začne veljati in se uporabljati 01. maja 2017.

 

Številka: 354-35/2014

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor