Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

 

I.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2017, subvencionirala v naslednji višini:

 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

 

Subvencija cene  izvajanje storitev odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

%

Znesek subvencije v EUR brez DDV/m3

Znesek subvencije v EUR z DDV/m3

Predvidena količina storitve v m3

SUBVENCIJA od 1.5. do 31.12.2017

EUR z DDV

 

0,00

0,0000

0,0000

80.500

0,0000

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode

 

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode

%

Znesek subvencije v EUR brez DDV/mes.

Znesek subvencije v EUR z DDV/mes.

ŠT.PRIKLJ.

SUBVENCIJA od 1.5. do 31.12.2017

EUR

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMREŽNINE

 

z DDV

Priključek DN ≤ 20

1

60

4,5415

4,9730

563

22.398,23

Priključek <20  DN < 40

3

60

13,6246

14,9189

49

5.848,21

Priključek 40 ≤ DN < 50

10

60

45,4152

49,7296

7

2.784,86

Priključek 50 ≤ DN < 65

15

60

68,1228

74,5945

2

1.193,51

Priključek 65 ≤ DN < 80

30

60

136,2456

149,1889

0

0,00

Priključek 80 ≤ DN < 100

50

60

227,0760

248,6482

0

0,00

Priključek 100 ≤ DN < 150

100

60

454,1520

497,2964

0

0,00

Priključek DN ≤ 150

200

60

908,3040

994,5929

0

0,00

SKUPAJ

       

621

32.224,81

 

II.

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2017 do 31.12.2017

 

III.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2017 subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne odpadne vode, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

 

IV.

Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju.

 

V.

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe župana.

 

VI.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 05. 2017 naprej.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0025/2016, z dne 22.12.2016.

 

Številka: 0075-0009/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor