Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) in skladno s 96. členom Poslovnika OS je Občinski svet Občine Mirna na 16. redni seji, dne    11. 04. 2017 sprejel

 

OBVEZNA RAZLAGA

DOLOČB 51. IN 142. ČLENA

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MIRNA (UGSO, ŠT. 13/2014, 47/2016)

 

1. člen

V prvem odstavku določbe 51. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (UGSO, št. 13/2014, 47/2016) za namensko rabo "(1021) površine za centralne dejavnosti (CU)" se v točki "(1021a) dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti" peta alineja: "proizvodne dejavnosti brez prekomernih vplivov in zunanjih deponij (npr. založništvo, knjigoveštvo in sorodne dejavnosti)" razlaga tako, da so dopustne le-tiste proizvodne dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki nimajo prekomernih vplivov na bivanje in ne povzročajo motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja, kot so na primer: sevanje, vibracije, smrad, hrup, toplota in svetloba, ter pri svoji dejavnosti, delovanju in obratovanju objektov ne potrebujejo zunanjih deponij, ki estetsko in zaradi možnih emisij v okolje ne sodijo v območja z namensko rabo (CU).

V drugi točki te določbe"(1021b) dopustne so naslednje vrste posegov:" se 5 alineja: "ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave)" razlaga tako, da so dopustne vse ureditve (novogradnja, rekonstrukcija, odstranitev) objektov in naprav, ki omogočajo infrastrukturno oskrbo objektov v območju ali naselju.

Objekti energetske infrastrukture za proizvodnjo električne energije, kot to izhaja iz 3. člena Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 22/2016): termoelektrarne, jedrske elektrarne, hidroelektrarne nad 10MW, naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote nad 10MWe se umeščajo na območja z namensko rabo E - območja energetske infrastrukture.

 

2. člen

Določbe 142. člena glede varstva kakovosti zraka se razlagajo na naslednji način:

Prvi odstavek "Pri graditvi objektov in urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka" se razlaga tako, da je pri graditvi, uporabi objektov in uporabi naprav v objektu potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na varstvo zraka. 

Drugi odstavek "Objekte je obvezno priključevati na skupne kotlovnice tam, kjer je to mogoče." se razlaga tako, da je novogradnje treba priključevati na skupne ogrevalne sisteme tam, kjer taki sistemi skupnih kotlovnic obstajajo in se s tem izogibati individualnim kuriščem.

Tretji odstavek "Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaževalci, se obvezno umešča v območja IG." se razlaga tako, da se novogradnja objektov s proizvodno dejavnostjo in napravami, ki so potencialni onesnaževalci zraka, ki imajo pri svoji dejavnosti emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba) obvezno umešča le v območja gospodarske cone (IG).

 

3. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (UGSO, št. 13/2014, 47/2016). Objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati prične naslednji dan po objavi.

 

Številka: 351-0079/2014

Datum: 12. 4. 2017

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor