Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) je občinski svet Občine Cerkvenjak na 17. redni seji, dne 12.4.2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016 po programski klasifikaciji. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 410-6/2017

Datum: 12.4.2017

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Priloga:

·       Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak, splošni del

·        

KONTO

 

OPIS

Realizacija: 2016 [1]
v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

1.634.498

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.438.385

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.274.128

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.175.107

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

69.321

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

29.699

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

164.257

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

30.722

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.714

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.213

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

52.475

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

76.133

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

9.543

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

9.543

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

186.570

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

186.570

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

1.561.376

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

534.249

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

185.783

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

28.210

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

311.793

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

5.462

409

 

REZERVE

3.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

640.956

410

 

SUBVENCIJE

17.500

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

445.464

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

60.869

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

117.123

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

318.570

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

318.570

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

67.602

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

64.602

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

3.000

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

73.121

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

65.638

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

65.638

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

99.075

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

99.075

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

39.684

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-33.437

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-73.121

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

28.768

 

 

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor