Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94-Odl. US, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-Odl. US, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 17.  redni seji dne 27. 9. 2017, sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/10, 20/10 in 15/13; v nadaljevanju: odlok) se v 32. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Predlog ekonomske cene programov Vrtca zavoda obravnava in o tem sprejme ustrezen sklep občinski svet občine ustanoviteljice najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga, ki ga pripravi zavod. Predlog cen mora vsebovati izračun cen in obrazložitev.«.

 

2. člen

Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da glasi:

»(1) O presežku prihodkov nad odhodki zavoda odloča občina ustanoviteljica v letni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.«.

 

3. člen

Ta odlok začne naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0010/2007

Datum: 27. 9. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor