Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. odstavka 11. člena ter 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - v nadaljevanju besedila: ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007; spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C), 57/12-ZPnačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US:U-I-43/13-8) in 28. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je župan občine Benedikt dne 13.7.2017 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO-INDUSTRIJSKO CONO BENEDIKT II

 

1. člen

(vsebina sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

S tem sklepom se podrobneje določijo: predmet, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN), obveznosti v zvezi s financiranjem in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN.

 

2. člen

(predmet, razlogi in pravna podlaga za pripravo

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Spreminja in dopolnjuje se Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II, objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/2001. Priprava sprememb in dopolnitev ZN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. ZN se dopolni v tekstualnem delu odloka.

Spremembe in dopolnitve ZN morajo vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedene v 56. členu ZPNačrt-a.

Načrtovalec predmetnih sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Benedikt, akt v papirni obliki, ki bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Občini Benedikt je potrebno predati celoten dokument s prilogami v digitalni obliki.

 

3. člen

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci,

ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Spremembe in dopolnitve ZN se izvedejo po skrajšanem postopku brez pridobivanja smernic in mnenj.

 

4. člen

(postopek in roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

·       izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN;

·       načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN;

·       po izdelavi dopolnjenega osnutka občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

·       javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo, ki traja 15 dni,

·       načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb (10 dni);

·       župan potrdi stališča do pripomb (3 dni);

·       na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN;

·       občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

5. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotavlja naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev ZN, Občina Benedikt.

 

6. člen

Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35055-001/2017-2

Datum: 13. 7. 2017

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor