Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.) 101/13 in 55/15-ZFisP), 19. in 32. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji, dne 5.7.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM  ZA LETO 2017

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v €

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans leta 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

11.756.222

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.196.540

70 DAVČNI PRIHODKI

7.603.446

     700 Davki na dohodek in dobiček

5.600.515

     703 Davki na premoženje

1.825.093

     704 Domači davki na blago in storitve

177.838

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.593.094

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.315.195

     711 Takse in pristojbine

6.000

     712 Denarne kazni

12.691

     714 Drugi nedavčni prihodki

259.208

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.292.770

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.057.086

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

235.684

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.266.912

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

965.244

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

311.668

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.668.743

40 TEKOČI ODHODKI

3.425.970

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

725.113

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

109.337

     402 Izdatki za blago in storitve

2.324.129

     403 Plačila domačih obresti

47.391

     409 Rezerve

220.000

41 TEKOČI TRANSFERI

4.911.767

    410 Subvencije

183.408

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.247.169

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

428.909

    413 Drugi tekoči domači transferi

2.052.281

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.983.572

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.983.572

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

347.434

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

 347.434

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-912.521

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

      750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

100.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

-100.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans leta 2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.315.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

518.821

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

796.179

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-216.342

 

 

2. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 130.000 €.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0007/2017

Datum: 5. 7. 2017

 

 

Občina Ravne na Koroškem

 

Tomaž Rožen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor