Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13,55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 114. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) je Občinski svet Občine Apače na svoji 13. redni seji, dne 12.4.2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Apače za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis.

 

Številka: 007-0001/2017-8

Datum: 12.4.2017

 

 

Občina Apače

 

Franc Pižmoht, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor