Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 22. seji, dne 27. 9. 2017 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V OBČINI ŠENČUR

 

1. člen

S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju občine Šenčur.

 

2. člen

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim.

 

3. člen

Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju občine Šenčur, se s tem sklepom določi:

 

V naselju Šenčur:

1.      Blagneča hiša, Pipanova 2, 4208 Šenčur,

ki stoji na zemljišču  parc.št. 310/1, katastrska občina 2119 Šenčur;

2.      Dom krajanov Šenčur, Kranjska cesta 2, 4208 Šenčur,

 ki stoji na zemljišču  parc.št. 112/1, katastrska občina 2119 Šenčur;

 

V naselju Trboje:

Kulturni dom Trboje, Trboje 39, 4000 Kranj,

ki stoji na zemljišču  parc.št. 119/6, katastrska občina 2126 Trboje;

 

V naselju Visoko:

Dom krajanov Visoko, Visoko 67, 4212 Visoko,

ki stoji na zemljišču  parc.št. 972/2, katastrska občina 2106 Visoko;

 

V naselju Voglje:

Dom vaščanov Voglje, Na vasi 21, Voglje, 4208 Šenčur,

ki stoji na zemljišču parc.št. 7/2  in 8, vse katastrska občina 2125 Voglje;

 

4. člen

Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Republike Slovenije.

 

Številka: 350-0085/2013-119

Datum: 4. 10. 2017

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor