Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16), je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 18. redni seji, dne 26.1.2017, sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH DVORAN V OBČINI KIDRIČEVO

 

1. člen

V pravni podlagi Pravilnika o uporabi večnamenskih športnih dvoran v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/15; v nadaljevanju pravilnik) se črta besedilo »Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98),«, pred besedilom »Zakona o lokalni samoupravi« pa se doda besedilo »29. člena«.

 

2. člen

V nazivu pravilnika se besedilo »večnamenskih športnih« črta, za besedo »dvoran« pa se doda besedilo »in drugih objektov«.

 

3. člen

V 1. členu se besedilo »Večnamenskih športnih« črta, za besedo »dvoran« pa se doda besedilo »in drugih objektov«.

 

4. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Predmet uporabe so:

1.    Večnamenska športna dvorana Cirkovce z vsemi spremljajočimi prostori (vadbene površine, tribune za gledalce, garderobe, sanitarije, umivalniki in tuši);

2.    Športna dvorana Kidričevo z vsemi spremljajočimi prostori (vadbene površine, tribune za gledalce, garderobe, sanitarije, umivalniki in tuši);

3.    Dvorana Lovrenc na Dravskem polju z vsemi spremljajočimi prostori (vadbene površine, garderobe, sanitarije, umivalniki in tuši);

4.    Dvorana Apače z vsemi spremljajočimi prostori;

5.    Dvorana Kungota z vsemi spremljajočimi prostori;

6.    Vaški dom Mihovce z vsemi spremljajočimi prostori;

7.    Sejna soba na naslovu Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;

8.    Poročna dvorana na naslovu Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;

9.    Sejna soba na naslovu Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.«

Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

» V uporabo se lahko odda športno orodje in oprema v dvorani iz prejšnjega odstavka, kjer je ta na razpolago.

V uporabo se lahko odda tudi drugi inventar (plesni pod, stoli, mize, itd.), kjer je ta na razpolago.«.

 

5. člen

V 3. členu se besedilo »večnamenskih športnih« in besedilo »v Občini Kidričevo« črta.

 

6. člen

V 3., 7., 9., 12., 15. in 17. členu se beseda »dvoran« nadomesti z besedo »dvorane«.

 

7. člen

4. člen se črta.

Dosedanji 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člen postanejo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19.člen.

 

8. člen

V 2. točki 5. člena se besedilo »športna vzgoja« nadomesti z besedilom »športno vzgojo«, za besedo »članov« pa se črta vejica.

V 3. točki se beseda »in« za besedo »društev« nadomesti z besedo »ter«.

V 4. točki se besedilo »prostočasna športna vzgoja« nadomesti z besedilom »prostočasno športno vzgojo«.

 

9. člen

V 6., 7., 8., 9. in 11. členu se besedilo »športnih objektov« v različnih sklonih nadomesti z besedo »dvorana«.

 

10. člen

V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »opreme in naprav« nadomesti z besedilom »športnega orodja, opreme in drugega inventarja«.

V prvem stavku četrtega odstavka se beseda »le-teh« nadomesti z besedo »le-te« ter doda vejica in besedilo »za namen iz 1. do 6. točke prejšnjega člena,«, beseda »uporabiti« pa se nadomesti z besedo »uporabljati«.

V petem odstavku se beseda »objektov« nadomesti z besedo »dvorane«.

V šestem odstavku se besedilo »objektov oziroma opreme« nadomesti z besedilom »dvorane, športnega orodja, opreme in drugega inventarja«.

 

11. člen

V 1. točki 7. člena se besedilo »šolskih interesnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »izvenšolskih dejavnosti.

V 4., 5. in 6. točki se beseda »klubu« nadomesti z besedo »klubi«.

Doda se nova 6. točka, ki se glasi:

»vsa ostala društva iz občine Kidričevo«.

Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.

 

12. člen

V sedmem odstavku 9. člena se beseda »športne« črta.

V osmem odstavku se beseda »posredovana« nadomesti z besedo »posredovane«.

 

13. člen

V prvem stavku prvega odstavka 10. člena se besedilo »oziroma najema« nadomesti z besedo »dvorane«.

V drugem odstavku se beseda »pogoje« nadomesti z besedo »pogojev«, besedilo »objektih in opremi« pa se nadomesti z besedilom »dvorani, športnem orodju, opremi in drugem inventarju«.

 

14. člen

V drugi alinei 12. člena se beseda »športne« črta.

V tretji alinei pa se beseda »računov« nadomesti z besedo »računa«, beseda »njene« pa se nadomesti z besedo »njegove«.

 

15. člen

Besedilo 13. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za uporabo dvorane in inventarja se zaračuna uporabnina po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kidričevo.«

 

16. člen

V prvi alinei 14. člena se besedilo »interesne dejavnosti javnega zavoda« nadomesti z besedilom »izvenšolske dejavnosti«.

 

17. člen

V tretjem odstavku 16. člena se beseda »najemu« nadomesti z besedilom »uporabi dvorane«, beseda »najem« pa se nadomesti z besedo »uporabo«.

V četrtem odstavki se besedilo »najemu športnega objekta« nadomesti z besedilom »uporabi dvorane«.

 

18. člen

V prvem stavku prvega odstavka 17. člena se beseda »porabo« nadomesti z besedo »uporabo«.

 

19. člen

V drugem odstavku 18. člena se za besedo »pouka« zapiše vejica, besedilo »šolskih interesnih dejavnosti« pa se nadomesti z besedilom »izvenšolskih dejavnosti«.

 

20. člen

V prvem stavku prvega odstavka 19. člena se beseda »športne« črta.

V peti alinei prvega odstavka se besedilo »objektu in opremi« nadomesti z besedilom »dvorani, športnem orodju, opremi in drugem inventarju«.

V drugem odstavku se za številko »5« doda pika.

 

21. člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-9/2015

Datum: 9. 3. 2017

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor