Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 22. redni seji, dne 28.9.2017, na predlog župana sprejel naslednji  

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine parc. št. 994/1, k.o. (394) Gerečja vas (ID 5031792), zemljišče v izmeri 6170 m2, parc. št. 994/4, k.o. (394) Gerečja vas (ID 4195875), zemljišče v izmeri 6247 m2 in parc. št. 994/5, k.o. (394) Gerečja vas (ID 1843515), zemljišče v izmeri 4447 m2.

 

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Kidričevo, matična številka: 5883709, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, pri katerih se zaznamuje grajeno javno dobro.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Kidričevo po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Kidričevo, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

 

Številka: 478-11/2017

Datum: 3. 10. 2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor