Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.)) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08, 9/15) je občinski svet občine Cirkulane na 16.  redni seji dne 9.2.2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM

KULTURE V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2017

 

1.

Letni program kulture v občini Cirkulane opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen teh sredstev.

 

2.

V proračunu občine Cirkulane za leto 2017 so sredstva za kulturo opredeljena v proračunski postavki 1803 – Programi v kulturi:

 

Zap.

št.

NAMEN

Postavka v proračunu 2017

ZNESEK V EUR

1

Knjižničarstvo in založništvo

18039001

24.750

2

Ljubiteljska kultura:

·       dotacije kulturnim društvom

·       Sklad RS za ljubiteljsko kulturo

18039003

180302

180303

 

12.500

2.300

3

Mediji in avdiovizualna kultura

18039004

9.750

SKUPAJ

49.300

 

Sredstva iz zgornje tabele so namenjena:

·       Sofinanciranju kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,

·       sofinanciranju javnih zavodov,

·       sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena.

 

3.

Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in programov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, zapisane v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.)).

 

4.

Iz sredstev za kulturo (iz tč. 2 Letnega programa kulture) se bodo sofinancirale naslednje kulturne vsebine:

·       Delovanje pevskih zborov

·       Delovanje instrumentalne dejavnosti (tamburanje)

·       Delovanje folklorne dejavnosti

·       Delovanje gledališke dejavnosti

·       Organizacija ali prisotnost na prireditvah občinskega pomena

·       Knjižnična dejavnost

·       Mediji in avdiovizualna kultura

·       Območna enota javnega sklada

 

5.

Delitev sredstev se bo izvajala na naslednji način:

·       Delitev sredstev za sofinanciranje redne ljubiteljske dejavnosti (Ljubiteljska kultura) se bo izvedla preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2017.

·       Ostala sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb oziroma jih izvaja občina neposredno preko dodatnih javnih naročil.

 

6.

Program, ki ni zajet v Letnem programu kulture občine Cirkulane se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira projekt na podlagi odobritve župana v skladu z drugim odstavkom 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

 

7.

Letni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu. Letni program kulture se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-74/2017

Datum: 9.2. 2017

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor