Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Župan Občine Destrnik je na podlagi 11. člena v povezavi z 98. členom ter s smiselnim upoštevanjem 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu ZPNačrt)  in 29. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) sprejel naslednji

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAV 4. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  OBČINE DESTRNIK – 4. SD OPN

 

1.            Splošno

 

S tem sklepom začenja župan Občine Destrnik pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik 13/2011, Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2016 - 1. spremembe in dopolnitve;  v nadaljnjem besedilu OPN) in določa način, postopek in roke priprave ter sprejemanja OPN, nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku ter druge vidike priprave OPN.

 

2.            Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Destrnik

 

Občinski svet je na 3. izredni seji 19. 12. 2011 sprejel prvi odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik (OPN), s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. Občina je v letu 2013 pričela s postopkom priprave prvih sprememb in dopolnitev OPN, ki je bil zaključen avgusta 2016 s sprejetjem odloka o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik (v nadaljnjem besedilu  1. SD OPN). V nadaljevanju so podani ocena stanja in razlogi za pričetek novega postopka sprememb in dopolnitev OPN (druge spremembe in dopolnitve).

Občina bo v tem postopku v skladu z določbami ZPNačrt preverila interes posameznic in posameznikov, skupin prebivalcev  in ostalih zainteresiranih oseb (v nadaljevanju: zainteresirane osebe)  v zvezi s spremembami in dopolnitvami OPN Destrnik.  Vse  zainteresirane osebe lahko podajo pobudo za spremembo in dopolnitev OPN Destrnik. Občina bo pobude preučila in jih vključila v osnutek prostorskega akta, če njihova vsebina ne bo v nasprotju z javnim interesom, cilji prostorskega razvoja občine Destrnik, predpisi s področja razvoja poselitve in področnimi predpisi s področja varstva okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, celostnega  ohranjanja kulturne dediščine, zagotavljanja zdravja prebivalstva, obrambe države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina bo s 4. SD OPN v prostor umestila tudi suhi zadrževalnik v dolini potoka Rogoznice za zagotovitev poplavne varnosti na prostoru občine Destrnik in na prostoru Mestne občine Ptuj. Prostorske ureditve na območju občine Destrnik bodo del skupnih ureditev za varstvo pred naravnimi nesrečami, ki jih občina skupaj z Mestno občino Ptuj načrtuje usklajeno.

 

3.            Območje prostorskega načrta

 

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in  izvedbenim delom za celotno območje občinskega središča Destrnik.

 

4.            Predmet načrtovanja in vrste postopka

 

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je to predpisano v ZPNačrt v členih  od 46 do 52. Predmet načrtovanja je razviden v drugi točki tega sklepa in sicer:

- spremembe in dopolnitve na podlagi zbranih pobud zainteresiranih oseb in umestitev suhega zadrževalnika ob vodotoku Rogoznica kot ukrep za zmanjšanje poplavne nevarnosti.

Sočasno s 4. SD OPN bo tekel postopek 3. SD OPN in 2. SD OPN, ki pa sta vsebinsko in prostorsko ločena.

 

5.            Način pridobitve strokovnih rešitev

 

Strokovne rešitve za izvedbo OPN bodo temeljile na izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine ter dodatnih strokovnih preveritvah in rešitvah, v kolikor se bo izkazalo, da je to potrebno in koristno.

Za 4. SD OPN se pripravijo strokovne podlage za področje poselitve z vključitvijo individualnih pobud, v katerih bo podrobneje proučen in pripravljen z ZPNačrt usklajeni predlog sistema poselitve v občini vključno z ukrepi za njegovo uresničevanje ter implementacijo v prostorskih aktih občine in v praksi.

V skladu s 47. členom ZPNačrt se kot podlago za izdelavo osnutka 4. SD OPN zagotovi prikaz stanja prostora za celotno območje občine Destrnik.

Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne podlage, če bo taka obveza oz. potreba izhajala:

·       iz vsebinskih potreb pri reševanju prostorskih razvojnih vprašanj občine v teku priprave OPN, t.j. iz vsebine in zahtevnosti reševanja prostorskih problemov v občini, kjer je treba prostorske odločitve predhodno preveriti v ustreznih strokovnih postopkih;

·       iz mnenj nosilcev urejanja prostora.

 

6.            Vsebina in oblika OPN

 

OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.

OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje:

·       tekstualni del (besedilo oz. odlok z ustrezno obrazložitvijo);

·       grafični del;

·       priloge OPN.

 

7.            Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje  in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

 

V postopku priprave 4. SD OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev izkaže, da se vsebine spremembi in dopolnitev nanašajo na  zadeve iz njihove pristojnosti. Občina Destrnik pripravi osnutek prostorskega akta in nanj pridobi prva mnenja naslednjih državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora po področjih:

·       za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,

·       za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana,

·       Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (za področja: ravnanje z odpadki; ravnanje z odpadnimi vodami; hrup in kakovost zraka; upravljanje z vodami; ohranjanje narave; meteorologija);

·       za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor;

·       za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ul. 5, 1000 Ljubljana;

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor;

·       za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·       za področje: varstvo kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

·       za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

·       za področje državne cestne infrastrukture: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

·       za področje  mineralnih surovin7 rudarstva:  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

·       za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

·       za področje plinovodnega omrežja; Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

·       za področje prenosa električne energije: Eles, Hajdrihova 1000, Ljubljana,

·       za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

·       za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor- Murska Sobota, Titova 28, 2000 Maribor,

·       za področja lokalne kabelske tv: Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

·       za področje  oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:  Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

·       za področje: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:

·       Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

·       za področja  občinskih  cest in  javnih  površin: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.

Na predlog OPN pridobi Občina Destrnik druga mnenja od državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki so navedeni v 1. odstavku te točke.

V postopku pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora pridobi Občina Destrnik tudi ustrezno odločbo ministrstva, pristojnega za okolje, s katero se ugotovi ali je v postopku priprave OPN potrebno izvesti tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo okolja oz. predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.

 

8.            Postopek in roki za pripravo OPN

 

Za pripravo OPN se upošteva postopek, določen v ZPNačrt. Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni naslednji okvirni roki oz. trajanje:

 

 

FAZA

TERMINSKI PLAN

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN

90 dni po objavi sklepa o začetku priprav

Strokovna presoja pobude

30 dni po predaji potrebnih gradiv in pridobitvi vseh podatkov

Priprava osnutka za pridobitev mnenj in odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO)

30 dni po pridobitvi strokovnih podlag in utemeljitev,  potrebnih za nosilce urejanja prostora

Izbor izdelovalca okoljskega poročila in izdelava okoljskega poročila

30 dni

Dopolnitev osnutka za potrebe izdelave okoljskega poročila (možno večkratno dopolnjevanje)

15  dni po izdelanem okoljskem poročilu

Izdelava dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev

30 dni po pridobitvi vseh prvih mnenj nosilcev urejanja prostora ter15 dni po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila

Javna razgrnitev

30 dni

Izdelava stališč do pripomb

15 dni po prejemu s strani Občine evidentiranih pripomb in predlogov javnosti

Izdelava predloga OPN na podlagi sprejetih stališč

15 dni po potrditvi stališč s strani naročnika

Usklajevanje z nosilci urejanja prostora in dopolnitev na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora ter priprava usklajenega predloga

15 dni po prejemu mnenj

Priprava gradiva za obravnavo na občinskem svetu

10 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj

Oddaja končnega gradiva

7 dni po uradni objavi

 

9.            Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 4. SD OPN

 

Izdelavo OPN financira Občina Destrnik.

 

10.          Začetek veljavnosti sklepa

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Destrnik – www. destrnik.si.

Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Destrnik.

 

Številka: 900-3/2017-16R-7/6

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor