Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. člena Zakona  o športu  (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA),  v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa  v Republiki  Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00),  na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07, 35/13, 9/15)  in 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 01/07 in 5/08, 9/15)  je  Občinski  svet  Občine Cirkulane na svoji 16. redni seji, dne 9.2.2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2017

 

I.       Uvod

 

Letni program športa Občine Cirkulane za leto 2017 opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo s sredstvi, ki so predvideni v občinskem proračunu Občine Cirkulane.

 

Pravne podlage:

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane. V Zakonu o športu je med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

·       zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa,

·       spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,

·       načrtuje, gradi in vzdržuje pomembne lokalne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za dogovorjene športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07, 35/13, 9/15):

 

·       imajo sedež v občini Cirkulane,

·       so registrirani najmanj eno leto,

·       da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

·       da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu (razen planinska društva),

·       da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih,

·       da občini na koncu vsakega leta redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,

·       da športni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Cirkulane,

·       skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra,

·       imajo do občine poravnane vse obveznosti.

 

II.        Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje

 

Občina Cirkulane bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2017 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine Cirkulane. Te dejavnosti so:

 

1.)       Dejavnosti športnih društev:

·       interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine,

·       športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport,

·       športna rekreacija odraslih,

·       kakovostni šport,

·       pohodništvo, (orientacijski pohodi in tekmovanja, markacije)

·       vzdrževanje zunanjih športnih objektov,

·       izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športnih društvih,

·       športne in rekreacijske prireditve ter

·       priznanja in nagrade športnikom in športnim organizacijam.

Posamezen  izvajalec  športnega  programa  bo  prejel  sredstva  na  podlagi  točk,  ki  jih  bo zbral glede na točkovni sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih sredstev.

 

2.)       Investicije v  športne objekte:

V kolikor bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo razpis za sofinanciranje športnih objektov, se bo občina Cirkulane prijavila na razpis in če bo uspešna na prijavi bo izvedla posodobitev večnamenskega športnega igrišča.

 

3.)     Financiranje uporabe Večnamenske turistično prireditvene dvorane in Večnamenske dvorane  v Cirkulanah:

Uporaba dvoran za društva, ki imajo sedež v Občini Cirkulane, se zaračunava po Pravilniku o uporabi Večnamenske turistično prireditvene dvorane in Večnamenske dvorane v Cirkulanah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12).

 

III.    Finančni načrt

 

Zap.

št.

NAMEN

Postavka v proračunu 2017

ZNESEK V EUR

1

Tekmovalni šport

180501

9.000

2

Šolski šport

180502

1.300

3

Športne prireditve

180503

1.350

4

Šport mladih – redna vadba

180504

5.500

5

Vzdrževanje športnih objektov

180507

10.600

6

Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah

180509

58.738

 

SKUPAJ

 

86.488

 

IV.       Posebne določbe

 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev prerazporedi v druge namene, v okviru proračunske postavke 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti.

 

V.         Veljavnost in uporaba

 

Letni program športa Občine Cirkulane začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Cirkulane in je osnova za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Cirkulane v letu 2017.

 

 

Številka: 007-73/2017

Datum: 9.2. 2017

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor