Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. list RS, št. 10/06, 101/07,79/2012)  je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 14. redni seji, dne 9.3.2017 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

ZA LETO 2017

 

1.            Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Črna na Koroškem za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.            Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 v €

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2017

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.657.504

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.471.675

70

DAVČNI PRIHODKI

2.666.087

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.160.137

 

703 Davki na premoženje

357.550

 

704 Domači davki na blago in storitve

148.400

71

NEDAVČNI PRIHODKI

805.589

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

346.500

 

711 Takse in pristojbine

2.000

 

712 Globe in denarne kazni

1.600

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

292.968

 

714 Drugi nedavčni prihodki

162.520

72

KAPITALSKI PRIHODKI

404.941

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

194.527

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

210.414

73

PREJETE DONACIJE

200

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

200

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.780.687

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.230.175

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

1.550.512

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.657.493

40

TEKOČI ODHODKI

1.784.556

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

323.006

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

57.291

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.351.235

 

403 Plačila domačih obresti

11.023

 

409 Rezerve

42.000

41

TEKOČI TRANSFERI

1.145.233

 

410 Subvencije

23.300

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

565.822

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

173.930

 

413 Drugi tekoči domači transferi

376.582

 

414 Tekoči transferi v tujino

5.600

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.649.703

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.649.703

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

78.000

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

58.000

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

20.000

 

III. PRORAČUNSKI

11

 

PRESEŽEK (I-II)

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

 

Skupina / Podskupina kontov

Proračun leta 2017

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

0

 

 DELEŽEV (440)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN  FINANCIRANJA

v €

 

Skupina / Podskupina kontov

Proračun leta 2017

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

187.781

50

ZADOLŽEVANJE

187.781

 

500 Domače zadolževanje

187.781

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

182.240

55

ODPLAČILA DOLGA

182.240

 

550 Odplačila domačega dolga

182.240

 

IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

5.552

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

5.541

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. - VIII. - IX.)

-11

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016

29.869

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.            Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba.

 

4. člen

(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. Člena ZJF, tudi prihodki:

1)            požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12)

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračuna.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja.

Občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom o javnih financah, prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.

O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih projektov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2017 prevzame obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2018 in ki zapadejo v plačilo v letu 2018, v višini 80 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v proračunu za leto 2018. V letu 2017 lahko neposredni uporabnik prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, do višine 60 % obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2018 po podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika.

Neposredni uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati obveznosti brez odloženega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Neposredni uporabnik, v skladu z drugim odstavkom tega člena, prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v veljavnem načrtu razvojnih programov.

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski skladi)

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 42.000 €.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi pismeno poroča občinskemu svetu.

 

4.            Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

9. člen

(odpis dolgov)

Župan lahko dolžniku do višine 250 € odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

5.            Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Črna na Koroškem v letu 2017 načrtuje zadolžitev v višini 187.781 EUR.

Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Črna pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje določi občinski svet.

V letu 2017 je predvideno izdajanje poroštev javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Občina Črna na Koroškem, in sicer v maksimalni višini do 10.000  EUR.

 

6.            Prehodne in končne določbe

 

11. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

12. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0006/2017

Datum: 9. 3. 2017

 

 

Občina Črna na Koroškem

 

Romana Lesjak, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor