Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07- odločba US, 57/08, 94/10-ZIU in 36/11, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO); 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13), v skladu z 17. členom Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet občine Mirna na 16. redni seji, dne 11. 04. 2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2016, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2016.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2016 obsega:

 

SKUPINA/PODSK.

KONTOV

OPIS

LETO 2016 v  EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

2.344.697,72

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.960.604,51

70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

1.668.452,94

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.440.995,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

189.630,28

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

33.633,71

706

DRUGI DAVKI

4.193,95

71

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+714)

292.151,57

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

137.132,83

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.245,99

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

4.443,52

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

147.329,23

72

KAPITALSKI PRIHODKI (722)

163.491,55

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

163.491,55

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)  

220.601,66

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

220.601,66

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

0,00

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

2.226.514,07

40

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403)

769.703,64

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

201.957,09

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

30.792,38

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

512.435,21

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

24.518,96

409

REZERVE

0,00

41

TEKOČI TRANSFERI (411+412+413)

884.096,76

410

SUBVENCIJE

12.692,68

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

506.797,62

412

TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

132.638,71

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

231.967,75

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

461.298,03

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

461.298,03

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

111.415,64

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

53.350,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

58.065,64

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

118.183,65

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)          

0,00

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

52.306,00

50

ZADOLŽEVANJE 

52.306,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

52.306,00

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

112.479,48

55

ODPLAČILA  DOLGA 

112.479,48

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

112.479,48

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                                                                 (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.)

58.010,17

X.

NETO ZADOLŽEVANJE          (VII. - VIII.)

-60.173,48

XI.

NETO FINANCIRANJE           (VI.+X.- IX.)

-118.183,65

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

13.179,18

 

4. člen

Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2016 znaša 58.010,17 EUR.

 

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Priloge se objavijo na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si.

 

Številka: 410-0011/2017

Datum: 12. 4. 2017

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Priloge:

 - obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Mirna za leto 2016

 - splošni del realizacije proračuna Občine Mirna za leto 2016

 - posebni del realizacije proračuna Občine Mirna za leto 2016

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor