Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08, 9/15) je Občinski svet Občine Cirkulane na 16. redni seji dne 9.2.2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

Spremeni se 16. člen Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/13), IV. točka Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje, tako da se glasi:

Za sofinanciranje dejavnosti drugih društev se ocenjuje in vrednoti prijave na javni razpis na podlagi naslednjih meril in kriterijev:

 

Zap. št.

Kriterij

Št. točk

1.

Število članov društva s plačano članarino:

·         do 20,

·         od 21 do 40,

·         od 41 do 80,

·         nad 80.

 

5 točk

10 točk

20 točk

40 točk

2.

Izvajanje aktivnosti:

·         aktivnosti društva se v celoti izvajajo v občini Cirkulane (več kot 75% aktivnosti),

·         aktivnosti društva se deloma izvajajo v občini Cirkulane,

·         aktivnosti društva se izvajajo izven občine Cirkulane.

 

50 točk

25 točk

10 točk

3.

Organizacija prireditev in tekmovanj (vključene tudi proslave, spominske svečanosti, pohodi, srečanja, - največ pet):

·         občinski in regijski nivo (5 točk na prireditev),

·         državni nivo (10 točk na prireditev).

 

 

10-25 točk

10-50 točk

4.

Udeležba na tekmovanjih (največ eno):

·         občinski in regijski nivo,

·         državni nivo.

 

10 točk

20 točk

5.

Soorganizacija prireditev v sodelovanju z drugimi društvi

3 točk

6.

Organizacija večdnevnih aktivnosti za otroke in/ali starejše (delavnice)

50 točk

7.

Organizacija večdnevnih taborov, ekskurzij in rekreativnih prireditev za člane

 

30 točk

8.

Program dela, iz katerega je razvidno:

·         vsebinska učinkovitost delovanja,

·         koristnost občini Cirkulane,

·         delovanje v javnem interesu,

·         dvig kakovosti življenja svojih članov.

 

10 točk

10 točk

10 točk

10 točk

9.

Izdaja brošure ali druge publikacije

40 točk

10.

Obdobje obstoja društva oz. delovanje društva:

·         do 10 let,

·         do 20 let,

·         več kot 20 let.

 

10 točk

20 točk

40 točk

11.

Skrb za spomenike, spominska obeležja in kulturno dediščino v občini

30 točk

12.

Izobraževanja, usposabljanja kadrov (strokovni nazivi, licence, …)

40 točk

13.

Pomoč društva pri organizaciji občinskega praznika:

·         do 5 sodelujočih

·         od 6 do 10 sodelujočih

·         nad 10 sodelujočih

 

25 točk

 50 točk

75 točk

 

2. člen

Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Cirkulane začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-71/2017

Datum: 9.2. 2017

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor