Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

 

I.

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6.4.2017 potrdi ceno omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini, razvidne iz elaborata za leto 2017 z dne 20.3.2017:

 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMR

CENA OMR BREZ DDV (€/mesec)

DN ≤ 20

1,00

7,5692

20 < DN < 40

3,00

22,7076

40 ≤ DN < 50

10,00

75,6920

50 ≤ DN < 65

15,00

113,5380

65 ≤ DN < 80

30,00

227,0760

80 ≤ DN < 100

50,00

378,4600

100 ≤ DN < 150

100,00

756,9200

DN ≤ 150

200,00

1.513,8400

 

II.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 05. 2017 naprej.

 

Številka: 0075-0008/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor