Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 in 35/16) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 21. redni seji dne 6. aprila 2017 sprejel

 

SKLEP

O CENAH STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

S tem Sklepom se določijo cene storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka.

 

2. člen

Cena storitve javne službe za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:

1.    cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki znaša 0,1233 EUR/m3 in

2.    omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

 

Storitev

enota

faktor

Cena v EUR

Omrežnina/premer vodomera

 

 

 

DN≤20

kom/mesec

1

4,9565

20<DN<40

kom/mesec

3

14,8695

40≤DN<50

kom/mesec

10

49,5650

50≤DN<65

kom/mesec

15

74,3475

65≤DN<80

kom/mesec

30

148,6950

80≤DN<100

kom/mesec

50

247,8250

100≤DN<150

kom/mesec

100

495,6500

150≤DN

kom/mesec

200

991,3000

 

3. člen

Cena storitve javne službe za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:

1.    cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki znaša 0,3032 EUR/m3 in

2.    omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

 

Storitev

enota

faktor

Cena v EUR

Omrežnina/premer vodomera

 

 

 

DN≤20

kom/mesec

1

3,7565

20<DN<40

kom/mesec

3

11,2695

40≤DN<50

kom/mesec

10

37,5650

50≤DN<65

kom/mesec

15

56,3475

65≤DN<80

kom/mesec

30

112,6950

80≤DN<100

kom/mesec

50

187,8250

100≤DN<150

kom/mesec

100

375,6500

150≤DN

kom/mesec

200

751,3000

 

4. člen

V cenah tega Sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.

 

5. člen

Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/16).

 

6. člen

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Ta Sklep začne veljati in se uporabljati 01. maja 2017.

 

7. člen

Z dnem uveljavitve tega Sklepa se, skladno z 2. členom in 3. členom (v delu, ki se nanaša na omrežnino) Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 19/15 in Uradno glasilo slovenskih občin 27/16), za industrijske uporabnike uporabljajo cene po tem Sklepu.

 

Številka: 354-47/2016

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor