Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 in 35/16) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 21. redni seji dne 6. aprila 2017 sprejel              

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O CENAH STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

S tem Sklepom se spreminja cena storitev povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami iz Sklepa o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 9/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/16), in sicer v delu, ki se nanaša na omrežnino.

 

2. člen

Preglednica iz 2. točke 2. člena sklepa iz prejšnjega člena se nadomesti s preglednico:

 

Storitev

enota

faktor

Cena v EUR

Omrežnina/premer vodomera

 

 

 

DN ≤ 20

kom/mesec

1

3,7565

20 < DN < 40

kom/mesec

3

11,2695

40 ≤ DN < 50

kom/mesec

10

37,5650

50 ≤ DN < 65

kom/mesec

15

56,3475

65 ≤ DN < 80

kom/mesec

30

112,6950

80 ≤ DN < 100

kom/mesec

50

187,8250

100 ≤ DN < 150

kom/mesec

100

375,6500

150 ≤ DN

kom/mesec

200

751,3000

 

 

3. člen

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Ta Sklep začne veljati in se uporabljati 01. maja 2017.

 

Številka: 354-57/2014

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor