Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 3. in 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) ter 2. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014, 2/2015 in 1/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 17. redni seji dne 6. 9. 2017, sprejel naslednji

 

SKLEP

O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

 

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja zemljišča:

1.    parc. št. 13/4 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894926), v izmeri 31 m2,

2.    parc. št. 14/5 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894922), v izmeri 35 m2,

3.    parc. št. 15/2 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894931), v izmeri 24 m2,

4.    parc. št. 15/3 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894932), v izmeri 16 m2,

5.    parc. št. 21/2 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894929), v izmeri 18 m2,

6.    parc. št. 22/6 k.o. 2111 – PŠATA (ID 5894909), v izmeri 31 m2.

 

2.

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku:

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

 

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 7113-22/2017-08

Datum: 6. 9. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor