Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 ZUPJS-A 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Destrnik  (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-UPB, 11/10, 14/14 in 9/15) ) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 16. redni seji, dne  10. 03. 2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VIŠINI EKONOMSKE CENE V VRTCU DESTRNIK PRI OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

 

1.

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje novo ekonomsko ceno v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas. Ekonomska cena je oblikovana na osnovi normativa + 1 otroka:

I.     Starostno obdobje 1 – 3 let: 436,99 EUR

II.    Starostno obdobje 3 – 6 let: 325,23 EUR

III. Kombinirani oddelek in skupina 3 do 4 leta: 370,36 EUR.

 

2.

Na podlagi 6. točke, 25. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih se lahko število otrok v skupini poveča za največ dva otroka.

 

3.

Odbitek za prehrano na dan znaša 1,80 EUR.

 

4.

Ta sklep se uporablja od 1. 4. 2017 dalje.

 

Številka: 900-3/2017-16R-8/7

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor