Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Ljutomer objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98), 8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/2016), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016) in Letnim programom športa v občini Ljutomer za leto 2017 (Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 195 z dne 16. 2, 2017)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2017

 

1.            Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer za leto 2017, namenjena sofinanciranju področij športa v skladu z Letnim programom športa v občini Ljutomer za leto 2017, ki so planirana na postavki 1805621.

Višina sredstev po področjih je razvidna iz tabele:

 

 

Zneski V EUR

1. ŠPORTNI PROGRAMI

82.546,00

1.1  PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

5.740,00

1.1.1 Promocijski športni programi

 

finančna sredstva za 10 urne tečaje plavanja - predšolski otroci

1.700,00

1.1.2 Šolska športna tekmovanja

 

finančna sredstva za šolska športna tekmovanja - izvedba

1.200,00

sredstva za udeležbo na regijskih in državnih tekmovanjih

 

1.1.3 Celoletni športni programi

 

finančna sredstva za 60-urne programe

2.840,00

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

57.806,00

1.4.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

57.806,00

pripravljalni programi (od 6 do 13 let)

22.400,00

tekmovalni programi vadbe (od 14 do 22 let)

32.906,00

program kategoriziranih športnikov mladinskega razreda

2.500,00

1. 5 KAKOVOSTNI ŠPORT

11.340,00

sofinanciranje celoletnega programa

10.840,00

sofinanciranje kategoriziranih športnikov državnega razreda

500,00

1.7  ŠPORT INVALIDOV

560,00

sofinanciranje 60-urnih programov

560,00

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA

6.300,00

finančna sredstva programov redne vadbe - 60-urni programi

6.300,00

1.9 ŠPORT STAREJŠIH

800,00

finančna sredstva programov redne vadbe starejših od 65 let - 60-urni programi

800,00

2. ŠPORTNI OBJEKTI

8.824,00

vzdrževanje športnih objektov izvajalcev LPŠ

8.824,00

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1.060,00

usposabljanje in izpopolnjevanje

1.060,00

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

7.800,00

sofinanciranje športne zveze

7.800,00

SKUPAJ SREDSTVA

100.230,00

 

2.            Sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017.

 

3.            Na razpis se lahko prijavijo:

·       športna društva,

·       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

·       zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

 

4.            Prijavitelji imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti ali eno (1) leto, če gre za športno panogo, ki v občini še ni zastopana,

·       imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene:

·       materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

·       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

·       da izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

·       imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Prijavitelj ima lahko sedež izven Občine Ljutomer, če ima člane iz občine in izvaja programe športa na območju občine. Izjema so lahko izvajalci LPŠ, ki zaradi specifičnosti program izvajajo na lokaciji izven občine. Odstotek sofinanciranja programa se določi glede na odstotek članov športnikov iz občine glede na vse športnike izvajalca LPŠ.

 

5.            V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v kakovostnem in vrhunskem športu (tudi šport invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v  skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ (oz. ZŠIS-POK) in se lahko uveljavljajo le v eni starostni skupini v posamezni športni panogi.

 

6.            V netekmovalnem športnem programu, to je v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami), športu invalidov, športni rekreaciji in športu starejših, se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme nacionalne panožne športne zveze.

 

7.            Kot vadbena skupina se v individualnih panogah priznava skupina od 6 do 11 športnikov, v kolektivnih od 10 do 19 športnikov.

 

8.            V okviru šolskih športnih tekmovanj se sofinancira izvedba občinskih/medobčinskih tekmovanj. Prijavitelj mora predložiti program izpeljave šolskih športnih tekmovanj in plan stroškov izvedbe tekmovanj. Prejeta sredstva ne morejo presegati planskih stroškov.

Pri izbiri izvajalca šolskih športnih tekmovanj ima prednost prijavitelj, ki prijavi izvedbo šolskih športnih tekmovanj za vse športne panoge. Če je prijaviteljev za izvedbo tekmovanj za vse športne panoge več, se izbere tisti prijavitelj, ki planira izvesti vsa tekmovanja z najnižjimi stroški.

 

9.            Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva za sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov za kategorizirane športnike po kategorizaciji, navedeni v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred sprejemom letnega programa športa in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

 

10.          Sredstva za usposabljanje (1., 2. in 3. stopnja) in izpopolnjevanje strokovnega kadra (licenciranje) se namenjajo za že izvedena usposabljanja in izpopolnjevanja v letu 2016,  ki jih vlagatelj ni uveljavljal v letu 2016.

 

11.          Sredstva za vzdrževanje športnih objektov lahko pridobijo vlagatelji, ki program letnega programa športa izvajajo delno v/na lastnem objektu. Uveljavljanje sredstev za vzdrževanje lastnega športnega objekta se izključuje z uveljavljanjem sredstev za izvedbo programov z celoletnim najemom objektov.

 

12.          Rok za oddajo vloge je 30. dan od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin (Lex-localis). Elektronska vloga se odda na način vpisa podatkov v aplikacijo, ki bo objavljena na spletni strani Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si. Po oddaji elektronske vloge bo vlagatelju omogočen izpis prijavnega obrazca, ki ga je potrebno oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba štev. 108 ali ga poslati do izteka roka na naslov Občina  Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Prijavni obrazec je mogoče zadnji dan roka poslati po pošti kot priporočeno pošiljko.

Prijavni obrazec mora biti oddan v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ – LPŠ 2017«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Kot pravočasno oddana vloga šteje izpolnjena elektronska vloga v aplikaciji in v roku oddan prijavni obrazec.

 

13.          Obvezne so naslednje priloge, ki se kot pdf dokumenti priložijo:

·       finančna konstrukcija programa za leto 2017 (vsi načrtovani prihodki in odhodki),

·       dokazilo o opravljenem usposabljanju in izpopolnjevanju in pogodba med izvajalcem LPŠ in udeležencem usposabljanja ali izpopolnjevanja o obveznosti medsebojnega sodelovanja (če se uveljavlja pravica do povračila stroškov iz 10. točke tega razpisa).

 

14.          Prijavitelji, ki ne bodo podali popolnih vlog, bodo v roku 8 dni po odpiranju vlog pozvani k dopolniti vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni po prejetju poziva za dopolnitev.

 

15.          Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom Občinske uprave Občine Ljutomer v roku 30 dni po opravljenem vrednotenju vlog.

 

16.          Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah lahko vlagatelji podajo pritožbo na županjo Občine Ljutomer. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.

 

17.          Po izboru izvajalcev letnega programa športa županja Občine Ljutomer z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbe.

 

18.          Prijavitelj je dolžan pri objavah, vabilih, javnem nastopanju, izdajanju publikacij, promocijskega gradiva in drugega informativnega gradiva navajati, da program sofinancira Občina Ljutomer.

 

19.          Prijavitelj je dolžan dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja programa. Izračuni znižanja cen morajo biti javno dostopni.

 

20.          Potrebo po tehnični podpori v zvezi za aplikacijo je mogoče prijaviti na: info@erazpisi.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom podajata Karmen Lah, tel. št. 02 584 90 54 in Janko Špindler, e-pošta: spindler93@gmail.com ali mob.št.: 031 834 495 (klicati po 15. uri).

 

Številka: 671-       5/2017-4103

Datum: 10. 4. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor