Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO ), 29. člena Zakona o javnih financah  (Ur. list RS,št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 – ZfisP in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Videm (Ur.list RS, štev.16/2010 – UPB1,  38/2012 in 57/14) in proračuna občine Videm za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 60/2016) je občinski svet Občine Videm na svoji 21. redni seji, z dne 11.4.2017 sprejel

 

ODLOK

O  SPREMEMBAH ODLOKA PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2017 – REBALANS ŠT. 1

1. člen

 

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2017 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.737.171,86

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

4.108.243,67

70

DAVČNI PRIHODKI

3.803.498,00

700

Davki na dohodek in dobiček

3.578.088,00

703

Davki na premoženje

128.610,00

704

Domači davki na blago in storitve

96.800,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

304.745,67

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

153.745,67

711

Takse in pristojbine

8.000,00

712

Globe in druge denarne kazni

6.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

137.000,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

312.400,14

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

69.686,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

242.714,14

74

TRANSFERNI PRIHODKI

316.528,05

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

217.661,05

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

98.867,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.276.683,35

40

TEKOČI ODHODKI

1.377.566,43

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

286.717,83

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

45.656,00

402

Izdatki za blago in storitve

940.792,60

403

Plačila domačih obresti

48.400,00

409

Rezerve

56.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

1.717.316,10

410

Subvencije

21.936,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.132.609,09

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

191.909,67

413

Drugi tekoči domači transferi

370.861,34

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.135.000,82

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.135.000,82

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

46.800,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

46.800,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-539.511,49

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

203.419,00

50

ZADOLŽEVANJE

203.419,00

500

Domače zadolževanje

203.419,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

290.221,20

55

ODPLAČILA DOLGA

290.221,20

550

Odplačila domačega dolga

290.221,20

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-626.313,69

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-86.802,20

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

539.511,49

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

626.313,69

 

Posebni del občinskega proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

V prvem odstavku 4. člena se dodata osma in deveta alineja, ki glasita

·       prihodki komunalnega prispevka

·       neporabljena sredstva kredita, najetega v letu 2016, namenjena za investiciji kanalizacija Tržec – Jurovci faza II in kanalizacija Videm v proračunu občine Videm za leto 2017.

 

3. člen

10. člen se spremeni, tako, da se glasi

Proračunski skladi so:

·       podračun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2017 na novo oblikuje v višini 56.000,00 €.  Iz leta 2016 se prenesejo sredstva rezerv v višini 27.576,08 €, tako da je rezervni sklad v letu 2017 v višini 83.576,08 €.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 16.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primeru uporabe proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek odloča občinski svet občine Videm.

 

4. člen

Drugi odstavek 17. Člena se spremeni tako, da se glasi: Za uravnoteženje proračuna s strani prejemkov in izdatkov za leto 2017 Občina Videm planira novo zadolževanje v višini 203.419,00 €.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-9/2017-1

Datum: 11. 4. 2017

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Priloga:

·       Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki se objavita na spletni strani občine Videm.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor