Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 45. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list  RS, št. 65/2007, 54/2010 in 9/2012) je nadzorni odbor Občine Bloke na svoji 3. redni seji, dne 6. 4. 2017, sprejel  

 

POSLOVNIK

NADZORNEGA ODBORA OBČINE BLOKE

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

Ta poslovnik ureja pristojnosti in naloge, organizacijo in način dela Nadzornega odbora občine Bloke (v nadaljevanju: nadzorni odbor) pri izvajanju nadzora, postopek nadzora, delo izvedencev, ki opravljajo posebne strokovne naloge nadzora, način odločanja, pripravo, sklicevanje in vodenje sestankov.

 

2. člen

Sedež nadzornega odbora je v Novi vas 4 a, 1385 Nova vas.

Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig, ki je okrogle oblike. O krožnici zgoraj je napis OBČINA BLOKE, spodaj ob krožnici pa je napis NADZORNI ODBOR. V sredini žiga je grb občine.

 

3. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z javno objavo dokončnih poročil nadzornega odbora na spletni strani občine.

 

4. člen

Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, vestno, nepristransko in v skladu z zakonom. Pri svojem delu je nadzorni odbor dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto pravnih in fizičnih oseb.

 

5. člen

Nadzorni odbor odloča na sestankih. Udeležba na sestankih nadzornega odbora je dolžnost članov. V primeru, da so zadržani, morajo to sporočiti predsedniku nadzornega odbora.

 

6. člen

Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora.

 

7. člen

Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora in so se dolžni na vabilo predsednika nadzornega odbora udeležiti sestanka in poročati o zadevah, ki so predmet nadzora. Kdo od strokovnih delavcev občinske uprave se bo na vabilo predsednika nadzornega odbora udeležil sestanka nadzornega sveta, odloči župan; pri drugih porabnikih proračunskih sredstev pa o tem, kdo se bo udeležil sestanka nadzornega odbora, odloči zakoniti zastopnik.

 

II.             Pristojnosti in naloge

 

8. člen

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

·       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

·       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

·       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V primeru hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru utemeljenega suma, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

9. člen

Nadzorni odbor v skladu z letnim programom nadzora pregleda finančno poslovanje občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, društev in organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

 

III.            Organizacija in predstavljanje nadzornega odbora

 

10. člen

Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga izvoli nadzorni odbor na predlog predsednika nadzornega odbora.

Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe člani na konstitutivnem sestanku. Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje večina članov.

 

11. člen

Predsednik nadzornega odbora:

·       vodi in organizira delo nadzornega odbora,

·       pripravlja, predlaga dnevni red, sklicuje in vodi sestanke nadzornega odbora,

·       predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,

·       podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,

·       spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,

·       pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,

·       sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.

Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo..

 

12. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja delavec občinske uprave, ki ga imenuje župan.

 

IV.           Način dela

 

13. člen

Nadzorni odbor sprejema odločitve na sestankih. Sestanke nadzornega odbora sklicuje predsednik v skladu z letnim programom nadzora ob pripravah na izvajanje posameznega nadzora.

Sestanek vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.

O poteku sestanka se vodi zapisnik.

 

14. člen

Prvo sejo nadzornega odbora po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

15. člen

Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na sestanku navzoča večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.

Glasovanje na sestankih je javno.

 

16. člen

Predsednik lahko na sestanek nadzornega odbora povabi pripravljavce gradiva oziroma predstavnike institucij, ki so predmet nadzora.

 

17. člen

Vabilo za sestanek se skupaj z gradivom posreduje članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred dnevom predvidenega sestanka.

 

18. člen

Na začetku sestanka predsednik nadzornega odbora poroča o realizaciji sklepov predhodnega sestanka. Nadzorni odbor odloča o sprejemu zapisnika prejšnjega sestanka v okviru dnevnega reda seje.

 

19. člen

Po opravljeni razpravi k posamezni točki dnevnega reda oblikuje predsednik nadzornega odbora sklep in ga da na glasovanje. Sestanek zaključi, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.

Predsednik nadzornega odbora lahko prekine sestanek, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjeni sestanek se nadaljuje na dan, ki ga določi predsednik.

 

20. člen

Zapisnik sestanka nadzornega odbora vsebuje:

·       zaporedno številko, datum in kraj sestanka ter čas začetka in zaključka in

·       morebitne prekinitve,

·       evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih,

·       ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,

·       poročilo o realizaciji sklepov in sklep o potrditvi zapisnika prejšnjega sestanka,

·       potek sestanka z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,

·       izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,

·       morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,

·       sklepe nadzornega odbora.

Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar.

 

21. člen

Dokumentarno gradivo nadzornega odbora mora vsebovati izvirnik zapisnika in vsa gradiva, ki so bila predložena za sestanek. Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se po končanem mandatu arhivirajo na občini.

 

22. člen

Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespondenčni sestanek. Korespondenčni sestanek lahko poteka po telefonu tako, da vsak član glasuje o predlaganem sklepu.

O korespondenčnem sestanku, opravljenem po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednjem rednem sestanku.

Korespondenčni sestanek se lahko opravi tudi tako, da se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom po pošti ali po elektronski pošti. Člani takoj po prejemu gradiva izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo pošiljatelju. O tako opravljenem korespondenčnem sestanku se napiše zapisnik, ki ga člani nadzornega odbora potrdijo na naslednjem rednem sestanku.

Sklepi sprejeti na korespondenčnem sestanku so veljavni, če je zanje glasovala večina članov nadzornega odbora.

 

V.            Postopek nadzora

 

23. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb v obliki nadzorov, ki so sestavni del letnega programa dela. V kolikor med letom sklene med letom opraviti dodaten nadzor, dopolni letni program dela. V letnem programu dela se lahko določijo pravne in druge osebe, pri katerih bo izveden nadzor, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.

Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča tudi o morebitnih zahtevah po uvedbi nadzora, ki jih predlagata župan ali občinski svet. Z letnim programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.

 

24. člen

Predsednik nadzornega odbora izda navodila za izvedbo nadzora nad poslovanjem pravne in druge osebe.

Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009).

 

25. člen

Nadzorni odbor lahko imenuje izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog nadzora. K odločitvi o izvedencu da soglasje občinski svet.

Na izbiro izvedenca ni mogoč ugovor..

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana oziroma v ta namen oblikovano delovno skupino.

 

26. člen

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Okoliščine iz prejšnjega odstavka so:

·       je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti  do vštetega četrtega kolena  ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski skupnosti ali v svaštvu so vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,

·       je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

·       če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba.

Zahtevo za izločitev se vloži pri nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, ki so podlaga za izločitev.

O izločitvi člana nadzornega odbora odloča predsednik nadzornega odbora, o izločitvi predsednika odloča nadzorni odbor.

 

27. člen

Na podlagi letnega programa predsednik nadzornega odbora izda sklep o izvedbi nadzora. V sklepu se opredeli nadzorovana oseba, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe nadzora.

Na sklep o izvedbi nadzora ni mogoč ugovor.

 

28. člen

Nadzor je treba opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena, pri čemer se morajo ugotoviti vsa dejstva in zbrati vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora.

Predstavnik nadzorovane osebe v postopku je lahko ves čas prisoten. O opravljenem pregledu se lahko vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse osebe, navzoče pri pregledu.

 

29. člen

Nadzorni odbor pripravi osnutek poročila o nadzoru, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora.

Osnutek poročila nadzorni odbor pošlje najpozneje v roku osmih dni po sprejemu nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe oziroma podati odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločati v petnajstih dneh od prejema odzivnega poročila.

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o odzivnem poročilu nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, ki  določa o vsebini poročila.

 

VI.           Končne določbe

 

30. člen

Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora. Poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

31. člen

Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot poslovnik.

 

32. člen

Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso določena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila poslovnika Občinskega sveta občine Bloke, če niso v nasprotju s tem poslovnikom.

 

Številka: 032-0001/2017

Datum: 6.4.2017

 

 

Občina Bloke

 

Marjan Ivančič, Predsednik

Nadzornega odbora

občine Bloke

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor