Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (ZDSve-UPB1, Ur. list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. list RS št. 48/92) in 16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11, 24/15) je Občinski svet Občine Duplek na svoji 2. dopisni seji, dne 5. 10. 2017 sprejel

 

PRAVILA

ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA OBČINE DUPLEK V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

 

1. člen

Ta pravila urejajo način in postopek izvolitve predstavnikov Občine Duplek v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.

 

2. člen

Predstavnika Občine Duplek v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter kandidata za člana državnega sveta izvoli Občinski svet.

 

3. člen

Občinski svet izvoli dva predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in enega kandidata za člana državnega sveta.

 

4 člen.

Postopek volitve predstavnikov v volilno telo ter kandidata za člana državnega sveta zajema predlaganje predstavnikov oz. člana in njihovo izvolitev.

Kandidate za predstavnike oz. člana lahko predlaga vsak član Občinskega sveta, na podlagi poziva Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidat je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki je poslovno sposoben in ima stalno prebivališče na območju volilne enote in s kandidaturo soglaša.

 

5. člen

Predloge z osebnimi podatki kandidatov in njihovimi pisnimi soglasji, posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najpozneje do 10. 10. 2017 na naslov: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek.

Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu z označbo predlagatelja in ga najkasneje do 11. 10. 2017 pošlje županu.

Župan v skladu s statutom skliče sejo Občinskega sveta.

 

6. člen

Občinski svet na seji izvoli predstavnika oz. člana s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu, kot ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član Občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ dvema kandidatoma za predstavnika v volilno telo ter največ enim za člana v državnem svetu. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

 

7. člen

V primeru, ko dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi neposredno na seji Občinskega sveta.

 

8. člen

Župan mora najkasneje do 22.10.2017 do 24. ure predložiti pristojni volilni komisiji podatke o izvoljenih predstavnikih v volilno telo ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

 

9. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta, uporabljajo pa se za volitve v državni svet v letu 2017.

 

Številka: 0323-5/2017-3

Datum: 5. 10. 2017

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor