Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 24. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016) župan Občine Cerkvenjak objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI KOZAR

 

1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je izdelala družba TIURB d.o.o., št. projekta 6/2017, v maju 2017.

 

2. člen

Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor, med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje prostora, javne gospodarske infrastrukture in varstva okolja.

 

3. člen

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v prostorih Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, v času uradnih ur Občine. Javna razgrnitev bo  od ponedeljka 17. 7. 2017, do vključno petka 18. 8. 2017.

 

 

4. člen

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta izvedena v sredo 26. 7. 2017, ob 15.00 uri, v Avli doma kulture, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

 

5. člen

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6. člen

Javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, na spletni strani Občine Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si) in na oglasni deski Občine Cerkvenjak.

 

Številka: 3505-01/2017

Datum: 6. 7. 2017

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor